Tverrfaglig tavlemøte - psykisk helse barn

Smøla kommune med innovativ satsing (Helse i havet)

Arbeidet er igangsatt etter en intensiv periode med ildsjel-aktivitet og en stor dose idealisme, og hensikten er å gi et enda mer samordnet tilbud til Smøla sin befolkning, her ved barn og familier.

Klinisk sosionom Guri Bae Solvang har vært primus motor for å etablere de tverrfaglige teamene og bruk av tavlemøter innen psykisk helse, både for barn og voksne. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gitt Smøla kommune et tilskudd til oppstart av dette viktige arbeidet.

En viktig medvirkende faktor til etableringen er Helsedirektoratets føringer for pakkeforløp

Brosjyre Tavlemøte (PUB, 404 kB)