Pris på sykehjemsplass

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får. Har du ektefelle eller annen hjemmeboende familie skal de sikres et rimelig økonomisk grunnlag.

Korttidsplass

  • inntil 90,- kroner for et dag- eller nattopphold
  • inntil 170,- kroner per døgn for korttidsopphold

Langtidsplass

Hovedregel for betaling ved langtidsplass:
Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (for tiden kr 90 068) betaler du vanligvis 75 % årlig. Et fribeløp på kr 8000 trekkes fra. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betaler du inntil 85 %. Betalingens størrelse begrenses slik at du har igjen minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp + fribeløpet til eget forbruk.

Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter.

I tillegg kommer regler for fradrag ved forsørgeransvar (hjemmeboende barn), ved hjemmeboende ektefelle/samboer, ved uskifte og andre særregler som kan føre til at grunnlaget egenandelen beregnes utfra fraviker fra hovedregelen. Dersom du ønsker hjelp til å finne ut hvor mye egenandelen blir for deg, bør du kontakte Helse og omsorg, Smøla sykehjem.

  

Lovverk

Reglene for egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder sykehjemsplass, er regulert av to forskrifter. En som gjelder for hele landet:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349

 

Søk sykehjemsplass

 

Artikkelliste