Fritidsfiske

Reglene for fiske i saltvann og ferskvann er forskjellige, og her finner du mer informasjon om hvilke regler som gjelder. Du finner også svar på om når du skal betale fiskeravgift, og hvordan det gjøres. Barn og unge under 16 år har rett til gratis fiskekort for fiske etter innlandsfisk i perioden fra 1. januar til 20. august.

Fiskeregler for ferskvann


  • Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.
  • Alle vann på Smøla er sjøørretførende. I tillegg til fiskekort, må alle over 16 år løse fiskeravgift, se egen lenke.
  • Ørreten er fredet fra 15 september (kl. 24.00, dvs 15. sept er siste fiskedag) til 15 desember.
  • Minstemål for sjøørret er 35 cm, og det er ikke tillatt å ta i land vinterstøing (slåp).
  • Det er kun tillatt å fiske med en stang/snøre.
  • Det er kun tillatt å fiske med flue, mark, sluk, spinner og wobbler.
  • For fiske etter sjøørret skal fangstrapport leveres på www.inatur.no umiddelbart etter fiskekortets utløpsdato.

Kontakt person: Smøla Grunneierlag, Svein Roksvåg, tlf.975 98 966

 

Fiskeregler for saltvann


På nettsiden til Fiskeridirektoratet finner du mer informasjon om minstemål, salg og utførsel, tillatt fiskeredskap etc. Direktoratet har også Youtube videoer.

 

Nyttige linker:


 

Miljødirektoratet skriver:

Vannmiljø. Vannmiljø er systemet miljøforvaltingen har for å registrere, analysere og gjøre miljødata i vatn tilgjengelige. Systemet skal gi grunnlag for kunnskapsbasert og helhetlig vassforvalting. Systemet gir deg oversikt over pågående og tidligere kartleggings- og overvåkningsaktiviteter i vassforekomster i Norge.

Vann-Nett. Vann-Nett er eit nettbasert kartverktøy som blir brukt i samband med vassforskrifta. Vassforvaltinga skal vurdere miljøtilstanden og dei menneskeskapte påverknadene knytte til miljømålet om god økologisk tilstand i vassdrag, kyst og grunnvatn, og informasjonen skal registreres i Vann-Nett.

 

Oppsummering:

  • Det er åpnet for fiske etter anadrome laksefisk med stang og håndsnøre, fra land og båt, hele året.
  • Det ikke tillatt med fiske etter anadrome laksefisk fra land og båt, i tidsrommet 1. mars til 30. april i Møre og Romsdal.  Unntak: Smøla kommune.
  • Utenfor vassdrag er alt fiske etter anadrome laksefisk forbudt i området som strekker seg 100 meter fra grense elv-sjø (elvemunningen) og ut i sjøen (100-metersonen).

Se forskrift: https://lovdata.no/forskrift/2021-03-15-797