Kulturminnebevaring - større tiltak

Søknadsfrist: 1. Juni

Kommunestyret har vedtatt følgende: 

Smøla kommune oppretter en tilskuddsordning for større tiltak innen kulturminnebevaring. Tilskuddsordningen har en ramme på 300 000 kr pr søknad og finansieres gjennom bruk av havbruksfondet. Inntil to søknader kan innvilges hvert år. Endelig tildeling gjøres i forbindelse med handlingsplan-økonomiplan det kommende år. Smøla kommune vedtar vedlagte retningslinjer for tilskuddsordning for større tiltak innen kulturminnebevaring. (k-sak 57/23)

 

Vedlegg sendes til postmottak@smola.kommune.no

Retningslinjer for kulturminnebevaring - større tiltak (PDF, 149 kB)

Tilskuddsordningen er satt i gang for å oppfylle tiltak i Kulturminneplan 2020-2030 (PDF, 22 MB). Retningslinjene forutsetter at tiltaket det søkes om, er knyttet til kulturminneplanen. 

Søknadsfrist: 01. Juni. Søknadene blir vurdert umiddelbart etter denne datoen. 

Søknader om tilskudd blir saksbehandlet  av Smøla Nærings og Kultursenter KF v/kulturrådgiver Laila Skaret. 

Se også Møre og Romsdal fylkeskommune sin tilskuddsordning: Tilskudd til freda kulturminne i privat eie.