Aunvågen næringsområde

Detaljreguleringsplan for næringsområdet Aunvågen med tilhørende reguleringsbestemmelse ble vedtatt av Smøla kommunestyre 13.04.2023 i sak 12/23.

Hjemmel: plan - og bygningsloven §12-12.  Nekton AS har konsesjon for produksjon av yngel-settefisk og matfiskoppdrett av torsk og andre maritime arter innenfor planområdet. Drift av selskapet og produksjonen av yngel settefisk foregår hovedsakelig på selskapets eiendom GID 53/23 i Aunvågen. Selskapet har planer om å utvide sin virksomhet og har derfor behov for ekstra arealer til den planlagte utvidelsen.

  • Forslagstiller: Nekton AS
  • Plankonsulent: IKON Arkitekt og Ingeniør.
  • Planens formål: Næring

 

Vedtaksdokument

 

Plandokumenter

 

Analyser