Ansatte ved enheten Bygg og Forvaltning

Enheten Bygg og forvaltning har ansvaret for saksbehandling, veiledning og tilsyn i forhold til saker knyttet til landbruk, plan, bygge, fradeling, grenseavklaring, konsesjon, utslipp og så videre.  I alt hovedsak er enheten satt til å forvalte plan- og bygningsloven, matrikkelloven, jordloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven, forurensningsloven, naturmangfoldloven, viltloven med mer.

Tjeneste Plan

Arealplanlegging er en del av kommunenes planarbeid og foregår på flere ulike nivåer. På overordnet nivå ligger kommuneplanens arealdel, mens reguleringsplaner lages på detaljnivå, gjerne i forbindelse med utbyggingsprosjekter. På et mellomliggende nivå fungerer kommunedelplaner, som enten kan gjelde geografisk avgrensede deler av kommunen, eller bestemte temaer. Arealplanleggingen styres etter plan- og bygningsloven. 

 

Tjeneste Oppmåling/landmåler

Hovedsaklig går arbeidsoppgavene ut på forundersøkelser og forarbeid i forhold til skylddeling og servitutter, beligenhetskontroll, rettighetsspørsmål, oppmålingsforretning, matrikulering av grenser etc. 

 

Tjeneste Landbruk

Landbruksrådgiveren har ansvar for kommunale landbruksrelaterte oppgaver samt kontaktansvar for næringskonsulenter, veterinær og landbruksvikarer.