Kontrollutvalget

Parti/gruppe Medlem Varamedlem
Sp Arve Moe 1. Terje Bruseth 
Ap Simone Timm Nicolai 2. Anders Neerland (H)
H Stine Grindstein 3. Bjørn Brende (Sp)
SP Asbjørg Kanestrøm 4. Elisabeth Stranden (STT)
Ap Odd Gunnar Sørøy 5. Asbjørg Kanestrøm (Sp) 

 

Leder: Odd Gunnar Sørøy

Nestleder: Stine Grindstein

Kontrollutvalget velges av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på egne vegne. 
Kontrollutvalgets arbeid synliggjøres ved at møtene er åpne for publikum. Kontrollutvalgets ansvar og myndighet fremgår av kommunelovens § 23-2.

Kontrollutvalget skal arbeide for:

å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse.
å ivareta innbyggernes rettssikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
å sikre at politiske vedtak i Smøla kommune følges opp.

Kontrollutvalget har 5 medlemmer. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Leder kan ikke være av samme parti som ordfører.