Oter - Registrer oterfunn og oterobservasjoner

Oterfallviltprosjektet er etablert for å oppnå en mer detaljert forståelse av oterbestanden i Norge. Ditt bidrag kan være verdifullt ved å melde fra om observasjoner og ved å sende inn døde eksemplarer av oter.

KI-bilde av oter Midjourney, trh

Innsamling av døde otere

Fra 1970-tallet har det pågått innsamling av døde otere for forskningsformål innen viltstudier. Dette arbeidet ble formalisert gjennom Oterfallviltprosjektet i 2001, som en videreføring av tidligere innsats. De fleste oterkadavrene mottas fra autoriserte preparanter, men bidrag kommer også fra Statens naturoppsyn (SNO), kommunale instanser, private bidragsytere, samt fra fiskeoppdrettsanlegg eller andre med fellingstillatelse utstedt av Fylkesmannen.

Plikt til å registrere oterfunn

Som en art underlagt registreringsplikt, tilfaller døde otere i utgangspunktet Viltfondet, jf. Forskrift om ivaretakelse av dødt vilt. Miljødirektoratet har imidlertid overført rettighetene til oterskrotter som Norsk institutt for naturforskning (NINA) mottar, til NINA.  NINA utfører obduksjon av dyrene og samler vevsprøver for lagring hos både NINA og Miljøprøvebanken. Informasjon som dyrets alder, funnsted og dødsårsak registreres i en dedikert dataserie tilgjengelig for kvantitative analyser, som kan bidra til overvåking av bestandsendringer. Fortsettelse av denne dataserien, samt rapportering av oterobservasjoner og innsending av døde otere til NINA, er avgjørende for forskningen.

Send bilder til kommunen

Dersom du ser en død oter:  Ta bilder av oteren med din telefon eller fotoapparat.  Send bildene til kommunen enten som SMS, MMS til 908 18 909 eller epost til tom.hoibjerg@smola.kommune.no.  Du må også oppgi hvor på Smøla du har funnet oteren.  Vi vil deretter registere oterfallviltet i Hjorteviltregisteret.

Les mer