Levering av omsetningsoppgave for alkohol og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må betale bevillingsgebyr og levere omsetningsoppgave til kommunen. 

Omsetningsoppgave over faktisk mengde alkohol som er omsatt i virksomheten skal leveres elektronisk innen utgangen av januar.

Bevillingsgebyret fastsettes i henhold til omsetningsoppgaven men utgjør pr. år minimum kr. 1.660,- for salg og kr. 5.200 for skjenking. Priser er fastsatt i Alkoholforskriften kap.6 og reguleres årlig.

Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn én omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- og skjenkested.

Bevillingsgebyret løpet helt til bevillingshaver har sagt opp bevillingen. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevilling blir det foretatt en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret.

Omsetningsoppgave for alkohol