Overdragelse og melding om endring

Bevillingen faller bort ved overdragelse.

Kommunen skal uten ugrunnet opphold varsles ved følgende forhold:

  • Hvis du skal overta et serverings- salgs eller skjenkested må du snarest melde fra til kommunen. Du kan drive på tidligere eiers bevilling inntil 3 måneder hvis du uten ugrunnet opphold varsler bevillingsmyndigheten om dette og det søkes om ny bevilling innen 30 dager.
  • Ved opphør ved serverings- og/eller skjenkestedet.
  • Ved endring av eiersammensetning, daglig leder, skjenkestyrer eller stedfortreder.

 

En eventuell endring av bygningsmasse vil også ha betydning for bevillingen.

 

Søknadsskjema servering og skjenk

Søknadsskjema salgsbevilling