Klage på eiendomsskatten

Hvordan klager du på utskrevet eiendomsskatt?

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

I klagen må du angi eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på skatteseddelen), og redegjøre for hva du mener er feil i eiendomsskatten for eiendommen.

Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra takstene blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Klagen sendes til:

Smøla kommune

Eiendomsskattekontoret

Postboks 34

6570 SMØLA

Eller e-postadresse: postmottak@smola.kommune.no

Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om det er sendt inn klage. Dersom klagen tas til følge vil eventuelt for mye innbetalt eiendomsskatt refunderes.

Hvordan behandles klagen?

Klagen behandles først i skattetakstnemnda. Hvis klagen blir tatt til følge, endres taksten og du vil få vedtaksbrev. Dette vedtaket kan du klage på og da vil skattetakstnemnda se på saken på nytt.

Ved avslag i skattetakstnemnda videresendes klagen til klagenemnda for eiendomsskatt uten nytt vedtak, med en uttalelse av skattetakstnemndas vurdering av klagen. Du vil få kopi av skattetaksnemndas vurdering og anledning til å kommentere før klagenemnda treffer endelig vedtak. Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke ankes på annen måte enn gjennom rettssystemet. Sak må eventuelt reises innen 6 måneder.