Tilpassa undervisning eller spesialundervisning

Hjemmeside PPT Ytre Nordmøre

 

 

Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk tjeneste. Tjenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesta skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever det.

PPT for Ytre Nordmøre holder til i Frei Helsehus. 
Postadresse: PPT Ytre Nordmøre, Frei Helsehus, Rådhusbakken 3. 6522 Frei.
Tlf. 71 57 52 55.

Enhetsleder PPT er Caroline Kvistnes.

Dersom du er elev i grunnskolen skal du henvende deg til PPT for Ytre Nordmøre. PP-tjenesta skal samarbeide nært med elever, foreldre, skoler, opplæringsbedrifter og andre kommunale hjelpetjenester for å sikre at ungdommene får et helhetlig tilbud. Foreldras og elevenes medvirkning er viktig i alt arbeid med barn og unge. Personlige opplysninger er underlagt taushetsplikt.

For oppmelding til PP-tjenesta kan eleven og foreldra kan ta kontakt med skolen eleven går på eller direkte til PP-tjenesta.

Vedtak om spesialundervisning blir fatta av rektor på skolen på bakgrunn av sakkyndig vurdering.

TILPASSA OPPLÆRING ELLER SPESIALUNDERVISNING?

Retten til spesialundervisning er lovfestet i opplæringsloven kapittel 5 - spesialundervisning. Loven presiserer de juridiske rettighetene til eleven og dennes foresatte. Det skal foreligge et enkeltvedtak på grunnlag av en sakkyndig vurdering. Det er krav til saksbehandling. Det skal lages individuell opplæringsplan (IOP), og det skal skrives en skriftlig rapport om opplæringen og vurdering av elevens utvikling.

Innen utgangen av juni skal rektor/enhetsleder oversende en rapport til skolefaglig ansvarlig. Rapporten legges i ePhorte.

Artikkelliste