Offentlig ettersyn - Skatteliste

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skriftlig til Smøla kommune v/Eiendomsskattekontoret innen seks uker etter utlegging av listene.

Smøla kommunestyre vedtok i sak 19/00108 den 12.12.2019  å skrive ut eiendomsskatt i 2 terminer for 2020

a) Det skrives ut skatt på områder hvor det ikke er endringer i eiendomsskatteloven, dvs. oppdrettsanlegg i sjø/kraftverk/vindkraftverk/kraftnettet/anlegg omfattet av petroleumsloven, jfr. eiendomsskatteloven § 3 c.

b) Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk, jfr annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4.

c) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020, jfr. overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punkt.

d) Skattesats settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlag. 7 promille skal også gjelde for beregning av skatt på det særskilte skattegrunnlaget.

 

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak  nr 19/00108 om utskriving av eiendomsskatt den 12.12.19  for 2020 og med hjemmel i eiendomsskatteloven er eiendomsskatteliste lagt ut til offentlig gjennomsyn  fra 01.03.2020 ved publikumssenteret, Smøla Rådhus.

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, Gnr og Bnr, eiendomsskattetakstene, skattesatsen, og utregnede eiendomsskattebeløp.

I tillegg er den publisert på kommunens nettside

Eiendomsskatten forfaller i to terminer, 30. april og 30. oktober

Eiendomsskatteliste til gjennomsyn (PDF, 53 kB)