Eiendomsskattelisten

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skriftlig til Smøla kommune v/Eiendomsskattekontoret innen seks uker etter utlegging av listene.

Smøla kommunestyre vedtok i sak 39/21 den 16.12.2021  å skrive ut eiendomsskatt i 2 terminer for 2022

a) Det skrives ut skatt på områder hvor det ikke er endringer i eiendomsskatteloven, dvs. oppdrettsanlegg i sjø/kraftverk/vindkraftverk/kraftnettet/anlegg omfattet av petroleumsloven, jfr. eiendomsskatteloven § 3 c.

b) Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk, jfr annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4.

c) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fire syvendedeler i 2022, jfr. overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punkt. 

d) Skattesats settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlag. 7 promille skal også gjelde for beregning av skatt på det særskilte skattegrunnlaget.

 

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak  nr 39/21 om utskriving av eiendomsskatt den 16.12.21  for 2022 og med hjemmel i eiendomsskatteloven er eiendomsskatteliste lagt ut til offentlig gjennomsyn  fra 01.03.2022 ved publikumssenteret, Smøla Rådhus.

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, Gnr og Bnr, eiendomsskattetakstene, skattesatsen, og utregnede eiendomsskattebeløp.

Eiendomsskatten forfaller i to terminer, 30. april og 30. oktober

Eiendomsskatteliste til gjennomsyn (XLSX, 21 kB)

 

Kontaktinformasjon

Ann Karin Strømme
Økonomisjef
E-post
Telefon +47 92 62 28 99

Adresse

Pb 34
6571 Smøla