Veiholmen panorama

Detaljreguleringsplan for Veiholmen panorama med tilhørende reguleringsbestemmelser ble vedtatt av Smøla kommunestyre 15.06.2023 i sak 38/23.

Hjemmel: plan - og bygningsloven §12-12. 

  • Plannavn: Veiholmen panorama
  • Planid: 1573 2021 0006
  • Gnr./bnr.: 52/97 og 52/449
  • Arealets størrelse: 47.5 daa
  • Forslagsstiller: Veiholmen Eiendom AS
  • Plankonsulent: Aksetøy Arkitektur AS

 

Arealformål

Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, (inkl. tilhørende lekeplass og veg), friområde. Hensikten er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende adkomstvei, parkering og uteoppholdsarealer. Det er etterspørsel etter boliger i området og tiltakshaver ønsker å tilrettelegge for flere boliger for å svare på denne
etterspørselen.

 

Vedtakdokument

 

Plandokumenter

 

Diverse dokumenter