Formannskapet

Formannskapet i Smøla har 5 medlemmer.

Ordfører: Svein Roksvåg
Varaordfører: Kjersti Andersen

Formannskapet er kommunens politiske lederteam.

Finn en politiker

Formannskapet har tilrådningsmyndighet til kommunestyret i sektorovergripende saker:
-drift
-økonomi, budsjett og regnskap
-planer (kommuneplanutvalg)

Barnerepresentant (PDF, 2 MB) i Smøla kommune: Liv Rokstad, enhetsleder barneskole

Formannskapet har avgjørelsesmyndighet i følgende saker:
-tilleggsbevilgninger
-konsesjonssaker
-skjenkeløyver
-Formannskapet er klagenemnd
-Formannskapet er skatteutvalg

Medlemmer i Smøla formannskap
Parti Medlem Vara
Sp/H/V Svein Roksvåg - leder 1. Arild Sætran (V)
  Sigmund Roksvåg 2. Kristin Kanestrøm (Sp)
  Kjersti Andersen - nestleder 3. Mikal Eines (H)
    4. Tiril Marie K. Næss (Sp)
    5. Tore Sætran (Sp)
     
Ap Ragnhild Rødahl 1. Heidi A. Lura
  Alf Ole Ødegård 2. Synøve J. Gulla
    3. Bjørn Sørlie
    4. Jørgen I. Lie

 

Plan- og byggeutvalg 

Formannskapet er kommunens planutvalg og behandler alle plansaker. 
Formannskapet er kommunens politiske byggeutvalg. Hvilken rolle formannskapet skal ha i det enkelte byggeprosjekt tas stilling til i den enkelte byggesaken. Slike saker kan behandles i ordinært formannskap eller det settes eget møte for byggesaken(e). 

Formannskapets forhandlingsutvalg 

Forhandlingsutvalget oppnevnes av formannskapet og består av 2 medlemmer fra formannskapet. Utvalget regnes som et arbeidsutvalg i hht. kommunelovens §5.6. 

Klagenemnd 

Funksjonen som klagenemnd tilligger formannskapet. I de tilfeller hvor saken avgjøres av formannskapet går klagen til kontrollutvalget som fungerer som klagenemnd med egen protokoll. 


Koordinering av det politiske arbeidet 

Formannskapet har ansvar for å kvalitetssikre og samkjøre det politiske arbeidet. Dette ved å arbeide med blant annet struktur, rutiner, internopplæring, koordinering av det politiske arbeidet samt initiering av politiske saker. 

Kommunale foretak 

Formannskapet har tett kontakt med Smøla Nærings- og kultursenter KF. Styreleder og daglig leder orienterer FSK en gang pr. halvår.