Salgsbevilling

Butikker eller utsalgssteder som skal selge alkoholholdig drikke må søke om salgsbevilling. En salgsbevilling gjelder for salg og utlevering av drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Salgsbevilling gis til det selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet og knyttes til et bestemt lokale. Det må oppnevnes en styrer og en stedfortreder for salgsbevillingen, som begge må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. Rollen som styrer eller stedfortreder er personlig og vedkommende må være over 20 år, og må enten være ansatt ved utsalgsstedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling.

Før behandling av søknaden skal det innhente uttalelse fra Politiet og sosialtjenesten (NAV). Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndigheter. Søknaden behandles politisk av Livsløpsutvalget og Kommunestyret. Behandlingstid ca. 6-8 uker avhengig av politisk møteplan. Saksbehandlingsfristen gjelder fra den dagen søknaden er komplett.

En gitt skjenkebevilling kan ikke gis for mer enn 4 år av gangen med opphør senest den 30.9. året etter at nytt kommunestyre tiltrer. En gitt serveringsbevilling behøver ikke fornyes. Kommunen må varsles dersom det skjer endringer ved stedet eller firmaets sammensetning/drift slik at bevillingen overføres nye ansvarlige. Om kommunen ikke varsles vil bevillingen falle bort.

Rammene for varighet, salgs og skjenketider i Smøla er gitt i lokal forskrift. Bestemmelsene i gjeldende Ruspolitisk handlingsplan for Smøla (PDF, 750 kB) gjelder foran alkoholloven. Den 27.02.20 ble revidert kap. 5.2 Salgs og skjenkebestemmelser vedtatt av Smøla kommunestyre i KS-sak 4/20.

Ved årets utløp skal bevillingshaver levere omsetningsoppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Bevillingsgebyr fastsettes i henhold til omsetningsoppgaven men utgjør et minimumsbeløp pr. år fastsatt i Alkoholforskriften kap. 6.

Kommunen plikter å føre kontroll ved salgsstedene i kommunen.

Søknadsskjema salgsbevilling

Vedlegg til søknaden:

  • Bevis på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven fra styrer og stedfortreder
  • Skatteattest
  • Firmaattest
  • Plantegning over lokalets areal og funksjon

Bevillingshaver plikter, uten ugrunnet opphold å melde fra til kommunen ved:

  • Skifte av daglig leder
  • Skifte av styrer eller stedfortreder
  • Andre endringer i forhold til personer som har en vesentlig innflytelse på virksomheten
  • Endring av lokaler
  • Opphør av drift ved serveringsstedet

 

Alkoholloven

Alkoholforskriften

Ruspolitisk handlingsplan for Smøla (PDF, 750 kB) - revidert versjon datert 27.02.20