Skjenkebevilling

Alle som ønsker å gjøre seg næring av å drive et sted der det serveres alkoholholdig drikke må ha skjenkebevilling jfr. Alkoholloven i tillegg til serveringsbevilling.

Skjenke- og serveringsbevilling gis til det selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet og knyttes til et bestemt lokale. Det er krav om at daglig leder har bestått etablererprøven. Daglig leder må være over 18 år og er den som har det reelle ansvaret for driften. Det må oppnevnes en styrer og en stedfortreder for skjenkebevillingen, som begge må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. Rollen som styrer eller stedfortreder er personlig og vedkommende må være over 20 år, og må enten være ansatt ved skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling.

Før behandling av søknaden skal det innhente uttalelse fra Politiet og sosialtjenesten (NAV). Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndigheter. Søknaden behandles politisk av Livsløpsutvalget og Kommunestyret. Behandlingstid ca. 6-8 uker avhengig av politisk møteplan. Saksbehandlingsfristen gjelder fra den dagen søknaden er komplett.

En gitt skjenkebevilling kan ikke gis for mer enn 4 år av gangen med opphør senest den 30.9. året etter at nytt kommunestyre tiltrer. En gitt serveringsbevilling behøver ikke fornyes. Kommunen må varsles dersom det skjer endringer ved stedet eller firmaets sammensetning/drift slik at bevillingen overføres nye ansvarlige. Om kommunen ikke varsles vil bevillingen falle bort.

Rammene for varighet, salgs og skjenketider i Smøla er gitt i lokal forskrift. Bestemmelsene i Ruspolitisk handlingsplan (PDF, 750 kB) for Smøla gjelder foran alkoholloven. Den 27.02.20 ble revidert kap. 5.2 Salgs og skjenkebestemmelser vedtatt av Smøla kommunestyre i KS-sak 4/20.

Bevillingshaver kan etter søknad om utvidet skjenkebevilling få tillatelse til å skjenke i andre lokaler ved spesielle anledninger.

Ved årets utløp skal bevillingshaver levere omsetningsoppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Bevillingsgebyr fastsettes i henhold til omsetningsoppgaven men utgjør et minimumsbeløp pr. år fastsatt i Alkoholforskriften kap. 6.

Kommunen plikter å føre kontroll ved skjenkestedene i kommunen.

Søknadsskjema servering og skjenk (skjemaet benyttes også ved melding om endringer)

Vedlegg til søknaden:

 • Bevis på bestått etablererprøve
 • Bevis på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven fra styrer og stedfortreder
 • Skatteattest
 • Firmaattest
 • Plantegning over serverings- og skjenkelokalet inne og ute, med påført arealer
 • Ved leie av arealer må tillatelse fra utleier vedlegges, samt tillatelse til uteservering

Bevillingshaver plikter, uten ugrunnet opphold å melde fra til kommunen ved:

 • Skifte av daglig leder
 • Skifte av styrer eller stedfortreder
 • Andre endringer i forhold til personer som har en vesentlig innflytelse på virksomheten
 • Endring av lokaler
 • Opphør av drift ved serveringsstedet

Alkoholloven

Alkoholforskriften

Ruspolitisk handlingsplan (PDF, 750 kB) for Smøla - revidert versjon datert 27.02.20

Serveringsloven