Mikrohus

Fra 1. juli 2023 gjelder nye regler for oppføring av mikrohus som skal brukes til helårsbolig. Slike boliger må være frittliggende, ikke større enn 30 m² BRA, ha kun én boenhet, én etasje uten kjeller og ikke være høyere enn 4,5 m over bakken. 

Direktoratet for byggkvalitet har laget en veiviser for å finne ut om mikrohuset er omfattet av forenklingene.

Gå til veiviser

 

Fra 1. juli 2023 gjelder nye regler i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift for mikrohus som skal brukes til helårsbolig.

Regler for mikrohus

AI / KI generert illustrasjon.

Mikrohus: Dette er små, fullt funksjonelle boliger som ofte er bygget på en trailer slik at de kan flyttes. De er designet for å være en primær bolig, og har derfor alle nødvendige fasiliteter som kjøkken, bad, soverom og stue, selv om disse områdene kan være svært kompakte. Mikrohus er ofte bygget med høykvalitets materialer og kan være tilpasset for å møte eierens behov. De kan være tilkoblet offentlige vann- og strømforsyninger, eller de kan være utstyrt for "off-grid living" med solpaneler og kompostering toaletter.

Campingvogn: Dette er også små, mobile boliger, men de er vanligvis designet for midlertidig eller fritidsbruk, som ferier eller campingturer, snarere enn permanent bolig. De har også kjøkken, bad og soveområder, men disse kan være mer grunnleggende enn i et mikrohus. Campingvogner er laget for å være lette og enkle å trekke med en bil, og de er ofte laget med mer lette materialer.

Husvogn: Villavogner (husvogn, modulhus, minihus mv.) omfattes av begrepet "bygning", og plassering for en tidsperiode over 2 år, er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3 med krav om bruk av ansvarlige foretak. Utgangspunktet er da at alle materielle krav som følger av lov og forskrift skal oppfylles. Plassering av villavogn for en tidsperiode på inntil 2 år, er søknadspliktig etter pbl. § 20-4. Tiltaket må oppfylle de krav som gjelder for midlertidige bygninger, jf. TEK10 § 1-2 femte ledd. Kravene i TEK17 § 1-2 femte ledd gjelder for øvrig også ved plassering av villavogn inntil 2 måneder, men plasseringen av tiltaket er da ikke underlagt kommunal saksbehandling. Villavogner omfattes etter dette ikke av unntaket for plassering av særskilt bygning, konstruksjon eller anlegg, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 4-2 bokstav b hvor campingvogn på bebygd bolig- og fritidseiendom kan plasseres uten søknad og tillatelse. Villavogner har flere likhetstrekk med modulhus enn campingvogn. På denne bakgrunn mener departementet at villavogner omfattes av begrepet "bygning".

 

Forbehold

Overnevnte konstruksjoner som skal stå på et sted lengre enn 2 måneder men ikke lengre enn 2 år må melde fra til kommunen før utførelse.  Spikertelt, platting og andre kontruksjoner knyttet til campingvogn skal også meldes i fra til kommunen før utførelse.  Etablering av overnenvte konstruksjoner i strandsonen og vassdrag, det vil si nærmere enn 100 meter fra strandlinja, krever dispensasjon og tillatelse.