Klage på vedtak

Klagefrist

Fristen for å klage på et vedtak er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være postlagt før fristen går ut. Hvis du ikke har mottatt vedtaket, er fristen tre uker fra du ble kjent med vedtaket eller burde ha skaffet deg kjennskap om vedtaket. For planvedtak som blir offentlig kunngjort, må du klage senest tre uker etter kunngjøringsdagen. Selv om du sender inn klagen for sent, kan det i noen tilfeller etter en konkret vurdering behandles.

Hvem kan klage?

For at en klage skal behandles, må du enten være part i saken eller ha rettslig klageinteresse. For at du skal være part i saken, må vedtaket rette seg mot deg, eller direkte gjelde deg. For at du skal ha rettslig klageinteresse må du ha en tilknytning til saken. Dette kan inkludere naboer, gjenboere, beboere i nærområdet, velforeninger og interesseorganisasjoner hvor saken berører eiendommen fysisk (sol, luft, lys og skolevei) eller økonomisk (konkurranseforhold og verdiforringelse). Om du har rettslig klageinteresse vurderes i hvert enkelt tilfelle.

AI generert illustrasjon

Slik klager du

Klagen må være skriftlig og leveres som et vanlig brev eller e-post. For å behandle klagen, trenger myndighetene følgende:

  • Skriv at det er en klage.
  • Skriv hvilket vedtak du klager på, for eksempel saksnummer eller navnet på saken det gjelder.
  • Skriv hvilket forhold du har til saken, for eksempel at du er nabo eller næringsdrivende i området.
  • Begrunn hvorfor du klager, og skriv tydelig hvordan du ønsker vedtaket endret.
  • Hvis du har ny informasjon som ikke er omtalt i saken, er det viktig at du sender inn den.
  • Klagen må være underskrevet av deg eller din fullmektig, for eksempel advokat.

Hvis du ber om at gjennomføringen av tiltaket stoppes til klagen er avgjort, må du legge ved en egen begrunnelse for dette (utsatt iverksetting av vedtak).

 

   

Saksbehandlingstid

Myndighetene skal behandle alle klager uten ugrunnet opphold, og klager på vedtak i byggesaker innen 8 uker. Hvis myndighetene ikke er enige i klagen og derfor ikke ser noen grunn til å endre vedtaket, vil de sende saken videre til Statsforvalteren, som vil vurdere klagen og avgjøre hvorvidt den skal tas til følge.

Merknader

Å klage på et vedtak kan være en kompleks prosess, men det er en viktig rettighet som sikrer at individene har mulighet til å uttrykke misnøye med offentlige beslutninger. Det er viktig å være klar over dine rettigheter og prosedyrene for å klage på vedtak, spesielt i saker som omhandler plan- og bygningsloven.