Avstandskrav

Alle tiltak, både søknadspliktige tiltak og tiltak unntatt fra søknadsplikt, må oppfylle avstandskravene i regelverket.

Hvis du skal oppføre et tiltak (for eksempel garasje) nærmere nabogrensen enn det avstandsreglene tillater, er det to måter du kan be kommunen om å få lov til det:

  1. Du kan enten sende inn en isolert søknad om dispensasjon fra avstandskravet, jamfør  pbl. § 19-2, eller
  2. Du kan sende inn en søknad om godkjenning til plassering av tiltaket nærmere nabogrensen, jamfør pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b.

 

Pkt.1

Hvis du sender inn en søknad om dispensasjon fra avstandskravet etter pbl. § 19-2, skal kommunen ta stilling til om oppføring av tiltaket nærmere enn det avstandskravet tillater gir "klart større" fordeler enn ulemper, og vurdere om hensynene bak bestemmelsen blir "vesentlig tilsidesatt", jf. pbl. § 19-2 andre ledd. Får du dispensasjon, kan du oppføre tiltaket, dersom vilkårene i regelverket ellers er oppfylt.

 

Pkt.2

Hvis du sender inn en søknad om godkjenning av nærmere plassering etter pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b, må kommunen vurdere tiltaket som helhet. Det vil i praksis si at tiltaket ikke lenger er unntatt fra søknadsplikt. Kommunen skal se på alle sider av tiltaket og ut fra en skjønnsmessig helhetsvurdering ta stilling til om det skal gis godkjenning til nærmere plassering. Du har ikke krav på en slik godkjenning.


(Artikkelen er hentet fra en tolkningsuttalelse fra Kommunal- og distriktsdepartementet.)