Ulovlige naturinngrep og arealendringer (Rapport)

Ulovlige naturinngrep handler i hovedsak om byggetiltak som utføres utover gitte tillatelser eller tiltak som utføres uten søknad eller dispensasjon fra relevante myndigheter. Det kan også gjelde brudd på aktsomhetsplikt. Ulovlige handlinger omfatter byggetiltak, etablering av veier, graving og sprengning, uttak- og deponering av masser i naturen, terrengendringer, inngrep i våtmark og hogst. Ulovligheter i strandsonen utgjør særlig et problem. Det er stor variasjon i tiltakene, både i type og alvorlighetsgrad.

Rapporten er utarbeidet av Økokrim. Rapporten sammenstiller tilgjengelig informasjon om ulovlige fysiske naturinngrep og arealendringer i et nasjonalt perspektiv.
Formålet med rapporten er å øke politiets og kontrolletatenes kunnskap om ulovlige fysiske naturinngrep og arealendringer. Rapporten kan benyttes som beslutningsstøtte for videre innhenting, undersøkelser og eventuelle tiltak.

Rapporten finner du her