VEDRØRENDE SAMARBEID OM TILSYN OG FEIING I KOMMUNENE SMØLA OG KRISTIANSUND

I forbindelse med sammenslåingen av Smøla og Kristiansund brann- og redningsvesen kommer vi med en generell informasjon til alle innbyggere i Smøla Kommune.

Vi ønsker også å informere om retningslinjer som gjelder for feierne med hensyn tilkomst og arbeid på tak.

Samtidig vil vi peke på at det etter lov og forskriftene også er huseiers ansvar å sørge for at tilkomst til pipe for takfeiing tilfredsstiller de krav som Arbeidstilsynet setter.

Jfr. Forskrift om brannforebygging, ikraftsatt 01.01.2016

§ 4 Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk

§ 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg

Som det fleste har observert er feieren blitt sjeldnere å se de siste årene, mens feie – og tilsynsavgiften har vært like årvisst utsendt som før.  Dette kan ha flere årsaker, men en naturlig forklaring er at det nå er innført behovsprøvd feiing i kommunene.  Rutinene tidligere var at alle piper skulle feies hvert år om de var fulle av sot eller ikke.  Slik er det ikke lenger.  Nå skal det feies når det er behov for det, men likevel minst en gang hvert 4. år.  På samme måte skal det føres tilsyn med fyringsanlegg (ovn/ brannmur/ pipe) også med minimum samme frekvens.

Feiervesenet drives til selvkost og kostnader fordeles normalt jevnt over nevnte 4-årsperiode ved årlig utsendelse av feie – og tilsynsavgifter.

Vi er klar over praksis fra år tilbake  – også etter at Arbeidsmiljøloven og stillasforskriften ble gjort gjeldende - har vært slik at også feieren på Smøla har utvist stor fleksibilitet for å få utført feiing fra tak og sjelden har krevd at godkjent takstige skal monteres, selv når bygningen har lav takvinkel. 

Med Arbeidstilsynets krav om sikring av arbeidsplasser kan feierens arbeidsgiver ikke lenger se gjennom fingrene med at forskrifter brytes selv hvor urimelig den enkelte arbeidstager eller huseier måtte mene at de er.  Konsekvensene for en feier som faller ned fra taket som følge av for eksempel ising og  manglende/ mangler på takstige er,  ut over skader han måtte pådra seg, også risiko for avkorting av erstatningsutbetalinger.

For at feierens arbeidsplass skal være sikker og feiing fra tak skal kunne gjennomføres på en trygg måte så trenger vi din hjelp ved at godkjent og fastmontert takstige monteres på din bygning.   Byggevarefirma og leverandører av takstigemateriell (se gule sider i telefonkatalogen) vil kunne gi anvisninger om hvilke stigeprodukt som passer best på ditt hus. 

Vi må regne med en innkjøringsperiode, men vi er ganske sikre på at feierne vil prioritere å få til en god oversikt så raskt det lar seg gjøre etter 01.01.2019.

Kontaktinformasjon

Birger Træthaug
Enhetsleder TVB
E-post
Telefon 954 05 654

Åpningstider

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

For å begrense evt. smitte av koronavirus holdes Smøla rådhus stengt for publikum. 

Kontakt oss! - Finn en ansatt