Kommunedirektøren og stab

Kommunedirektøren er øverste administrative leder i kommunen. Kommunedirektøren påser at saker som legges fram for folkevalgte organ er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Kommunedirektøren sørger for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Besøksadresse

Rådhusveien 14, 6570 Smøla

Telefon og epost

Smøla rådhus sentralbord: 71 54 46 00

postmottak@smola.kommune.no

Kommunedirektør og stab

Kommunedirektør og stab
Navn Tittel/funksjon Telefon
Birgit Iversen Eckhoff Kommunedirektør 93 46 10 11
Jørn Lie Kommunalsjef 99 56 32 67
Lene Sletta Kommunalsjef 90 79 89 84
Tove N. Rokstad Personal- og organisasjonssjef 93 01 49 60
Ann Karin Strømme Økonomisjef 92 62 28 99
Steffen G. Iversen Prosjektleder 99 10 81 97

Ansvarsområde for kommunedirektøren og kommunalsjefer

  • Strategisk ledelse
  • Overordnet planlegging og utviklingsarbeid
  • Planarbeid
  • Saksbehandling
  • Leder- og kompetanseutvikling
  • Personal
  • Organisasjonsutvikling
  • Informasjon
  • Brukerdialog
  • Beredskap 

Kommunedirektøren og stab samarbeider med politisk ledelse, støttefunksjoner og enhetsledere.

Artikkelliste