Kommunedirektøren og stab

Kommunedirektøren er øverste administrative leder i kommunen. Kommunedirektøren påser at saker som legges fram for folkevalgte organ er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Kommunedirektøren sørger for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Besøksadresse

Smøla rådhus, Hopen

Telefon og epost

Smøla rådhus sentralbord: 71 54 46 00

postmottak@smola.kommune.no

Kommunedirektør og stab

Kommunedirektør og stab
Navn Tittel/funksjon Telefon
Birgit Iversen Eckhoff Kommunedirektør 934 61 011
Jørn Lie Kommunalsjef 995 63 267
Kommunalsjef
Tove N. Rokstad Personal- og organisasjonssjef 930 14 960
Ann Karin Strømme Økonomisjef 926 22 899

 

Ansvarsområde for kommunedirektøren og kommunalsjefer

  • Strategisk ledelse
  • Overordnet planlegging og utviklingsarbeid
  • Planarbeid
  • Saksbehandling
  • Leder- og kompetanseutvikling
  • Personal
  • Organisasjonsutvikling
  • Informasjon
  • Brukerdialog
  • Beredskap 

Kommunedirektøren og stab samarbeider med politisk ledelse, støttefunksjoner og enhetsledere.

 

Artikkelliste