Delegeringsreglement

Kommunes delegeringsreglementet gir en oversikt over hvem i Smøla kommune som har myndighet til å fatte hvilke vedtak.

Smøla kommunestyre er det øverste besluttende organ med ansvar for hele kommunens virksomhet. Dersom det ikke er bestemt i lov at kommunestyret selv skal fatte vedtak, kan kommunestyret delegere myndighet (dvs. retten til å fatte vedtak) til andre politiske utvalg, ordfører og til kommunens administrasjon v/kommunedirektøren.
Kommunedirektøren kan delegere sin myndighet videre til andre i administrasjonen.

Delegeringsreglementet fastsetter og gir en oversikt over beslutningsstrukturen i Smøla kommune  https://delegering.kf.no/delegering/publikum/1573