Formannskapet

Formannskapet i Smøla har 7 medlemmer.

Ordfører: Svein Roksvåg
Varaordfører: Sigmund Roksvåg

Formannskapet er kommunens politiske lederteam.

Smøla formannskap - Klikk for stort bildeBak: Asbjørg Kanestrøm, Kjersti Andersen, Yngve Vean og Heidi A. Lura. Foran: Sigmund Roksvåg, Svein Roksvåg og Frank Brevik. anm

Finn en politiker

Formannskapet har tilrådningsmyndighet til kommunestyret i sektorovergripende saker:
-drift
-økonomi, budsjett og regnskap
-planer (kommuneplanutvalg)

Barnerepresentant (PDF, 2 MB) i Smøla kommune: Liv Rokstad, enhetsleder barneskole

Formannskapet har avgjørelsesmyndighet i følgende saker:
-tilleggsbevilgninger
-konsesjonssaker
-skjenkeløyver
-Formannskapet er klagenemnd
-Formannskapet er skatteutvalg

 

Plan- og byggeutvalg 

Formannskapet er kommunens planutvalg og behandler alle plansaker. 
Formannskapet er kommunens politiske byggeutvalg. Hvilken rolle formannskapet skal ha i det enkelte byggeprosjekt tas stilling til i den enkelte byggesaken. Slike saker kan behandles i ordinært formannskap eller det settes eget møte for byggesaken(e). 

Formannskapets forhandlingsutvalg 

Forhandlingsutvalget oppnevnes av formannskapet og består av 2 medlemmer fra formannskapet. Utvalget regnes som et arbeidsutvalg i hht. kommunelovens §5.6. 

Klagenemnd 

Funksjonen som klagenemnd tilligger formannskapet. I de tilfeller hvor saken avgjøres av formannskapet går klagen til kontrollutvalget som fungerer som klagenemnd med egen protokoll. 


Koordinering av det politiske arbeidet 

Formannskapet har ansvar for å kvalitetssikre og samkjøre det politiske arbeidet. Dette ved å arbeide med blant annet struktur, rutiner, internopplæring, koordinering av det politiske arbeidet samt initiering av politiske saker. 

Kommunale foretak 

Formannskapet har tett kontakt med Smøla Nærings- og kultursenter KF. Styreleder og daglig leder orienterer FSK en gang pr. halvår.