Brukerutvalg for sykehjem og hjemmetjenester

Referat fra møte 20.01.2020  (PDF, 1020 kB)

Referat fra møte 09.03.2020 (PDF, 372 kB)

Referat fra møte 08.06.2020 (PDF, 90 kB)

Referat fra møte 08.09.2020 (PDF, 127 kB)

Referat fra møte 09.03.21 (PDF, 136 kB)

Referat fra møte 04.05.21 (PDF, 114 kB)

Referat fra møte 14.06.21 (PDF, 142 kB)

Referat fra møte 06.09.21 (PDF, 26 kB)

 
Brukerutvalget består av:
Verv År Navn
Leder 1 Merete Hofstad 
Nestleder 2 Mariann Nuncic 
Medlem 1 Åge Buskenes
Medlem 2 Oddvar Lura
Medlem 2 Wigdis Wollan
Vara 1 Laila Hopshaug
Vara 2 Berit Hagen
Vara  2 Nina H. Rosvoll

 

Enhetsleder H & O.; Inger-Lise Lervik

Leder Smøla sykehjem: Heidi Berland

Leder hjemmetjenesten: Gunvor A. Folde

Verneombud i hjemmetjenesten: Merete Stensø

Verneombud i Smøla sykehjem: Unni Betten

 

Brukerutvalget skal ha 10 medlemmer bestående av:

 

5 brukerrepresentanter  

Enhetsleder helse og omsorg

Avdelingsleder sykehjem

Avdelingsleder hjemmetjenestene

2 ansattrepresentanter: verneombud sykehjem og verneombud hjemmetjenestene

Utvalget velger selv leder og sekretær

Både brukere og pårørende kan være brukerrepresentanter

Brukerrepresentantene velges for en periode på 2 år med vararepresentanter

Brukerutvalget skal ha 4 møter pr. år. Det skal innkalles skriftlig til møtene med fastsatt saksliste. Brukere/pårørende, ansatte og ledere ved Smøla sykehjem og hjemmetjenestene kan melde inn saker til brukerutvalget.

Brukerutvalg skal være et rådgivende organ som skal bidra til å styrke brukermedvirkningen og øke kvaliteten på tjenestene. Brukerutvalg behandler, gir råd og er høringsinstans i saker som vedrører tjenestenes kvalitet og innhold, brukere og eventuelt ansatte som gruppe, men ikke enkeltpersoner.