Ankomst og bosetting

Alle flyktningene som får oppholdstillatelse i Norge, får tilbud om en bosettingskommune av IMDi

I forbindelse med regions reformen vedr bosetting: Pr. 01.01.2020 ble det pålagt fylkeskommunen å tilråde IMDi hvilke kommuner, som bør bosette flyktninger og hvor mange kommunene skal bosette. Flyktningene skal bosettes i et område, der de kan komme i arbeid og få tilbud om utdanning og kompetanseheving.

I denne tildelte kommunen har de sine rettigheter i Introduksjonsloven. Dersom de velger å bosette seg i en annen kommune, enten før de får tildelt bosettingskommune eller flytter fra bosettingskommunen før de har fullført Introduksjonsprogrammet, mister de sine rettigheter til denne heldags kvalifiseringen med stønad. Det er også vanskelig for flyktninger som ikke er økonomisk selvhjulpne og som har bodd i Norge i mindre enn 5 år (som er perioden med integreringstilskudd), å flytte til annen kommune. Dette på grunn av at de bare har rett på vanlig sosialhjelp i bosettingskommunen de har fått tilbud om. 
 

Antall flyktninger som skal bosettes i Smøla kommune er vedtatt av kommunestyret.  Hvem som bosettes i kommunen skjer etter avtale mellom IMDi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet). I tillegg kommer eventuell familiegjenforening til personer som allerede er bosatt i kommunen.  

De fleste flyktninger kommer fra et av landets asylmottak, hvor de har oppholdt seg mens de søker asyl.
Når de får innvilget opphold i Norge, er de klar for bosetting og venter da til de får "tildelt en kommune" hvor de da blir bosatt. 

Kommunen er anmodet om å bosette 10 flyktninger i 2020.  
Med bakgrunn i utsøkningene planlegger kommunen boliger, norskopplæring, helsetiltak, m. m
 

Ansvar med bosetting av flyktninger og Introduksjonsprogram er tillagt flyktningetjenesten.  Det praktiske arbeidet med tilrettelegging av boliger og praktisk oppfølging blir gjort av Flyktningtjenesten.

Kontaktinformasjon

Anne Kathrine Wang
Miljøveileder
E-post
Telefon 909 11 926

Kontor- og treffetider:

Man - ons: kl. 09.00-14.00

Fre: kl. 09.00-14.00

Ta kontakt for avtaler utenfor dette tidspunktet!

Lotte Bentzen
Programrådgiver og Fagleder flyktningetjenesten
E-post
Telefon 952 50 376
Mobil 952 50 376

Kontor- og treffetider:

Mandag kl. 08.30 -15:30

Tirsdag: Kl. 11:45-16:00 

Onsdag: Kl. 10:00-13.00

Torsdag: Kl. 08:30-15:00

Fredag: Kl. 08:30-15:00

Åpningstider

Man - fre: Kl.  08.30 – 15.30

Adresse

Pb 17
6571 Smøla