Ankomst og bosetting

Alle flyktningene som får oppholdstillatelse i Norge, får tilbud om en bosettingskommune av IMDi

I forbindelse med regions reformen vedr bosetting: Pr. 01.01.2021 ble det pålagt fylkeskommunen å tilråde IMDi hvilke kommuner, som bør bosette flyktninger og hvor mange flyktninger kommunene skal bosette, etter kartlegging av flyktningens kompetanse.

Kommunen har ansvar for tidlig kvalifisering og at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov, samt bidra med relevant tilbud om arbeid eller utdanning. 

I den tildelte kommunen har bosatte flyktninger sine rettigheter i Introduksjonsloven før 01.01.2021 eller integreringsloven etter 01.01.2021

Dersom den bosatte flyktning velger å bosette seg i en annen kommune, enten før de får tildelt bosettingskommune eller flytter fra bosettingskommunen før de har fullført Introduksjonsprogrammet, mister den bosatte flyktning sine rettigheter til heldagskvalifisering med stønad.  

Antall flyktninger, som skal bosettes i Smøla kommune, er vedtatt av kommunestyret.  Hvem som bosettes i kommunen skjer etter avtale mellom IMDi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet). I tillegg kommer eventuell familiegjenforening til personer som allerede er bosatt i kommunen.  

Bosatte flyktninger I Norge kommer fra et av landets asylmottak, hvor de har oppholdt seg mens de søker asyl eller som overføringsflyktning, hvilket er den rettslige betegnelsen for en flyktning, som kommer til Norge etter organisert uttak i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger(UNHCR)  
Når en flyktning får innvilget opphold i Norge, er de klar for bosetting og avventer da anvist kommune for bosetting 

Hovedparten av bosatte flyktninger på Smøla er overføringsflyktninger

Kommunen er anmodet om å bosette 10 flyktninger i 2020, 2021 og 2022
Med bakgrunn i utsøkningene planlegger kommunen boliger, norskopplæring, helsetiltak, m. m

Ansvar med bosetting av flyktninger og Introduksjonsprogram er tillagt flyktningtjenesten.  Det organisatoriske arbeidet med tilrettelegging av boliger og praktisk oppfølging blir gjort av flyktningtjenesten.