Folkehelsekoordinator

Smøla kommune har tilsatt folkehelsekoordinator i 50% stilling. Folkehelsekoordinator har kontorsted ved Smøla helsesenter.

Smøla kommune samarbeider om folkehelsearbeidet med Møre og Romsdal fylkeskommune, gjennom God helse partnerskapet. God helse-partnerskapet er en del av fylkeskommunens satsing for å bedre folkehelsen til innbyggerne i fylket. Målet er at flest mulig lever et godt liv og mestrer sin egen livssituasjon.
           

Oppgaver som folkehelsekoordinator

  • Drive systematisk og langsiktig samfunnsplanlegging for å bedre folkehelsen.
  • Finne områder i kommunen hvor det trengs målrettet helsefremmende innsats.
  • Koordinere helsefremmende og forebyggende innsats i kommunene.
  • Bidra til samarbeid mellom enheter, kommunale tjenester, frivillighet, lag og organisasjoner.
  • Styrke innsatsen for tidlig intervensjon.
  • Holde et konstant fokus på behovet for helsefremming og synliggjøre dette behovet.
  • Ta ansvar for folkehelsearbeidet gjennom å ansvarliggjøre andre.

Er du nysgjerrig på hvordan det står til med folkehelsa på Smøla?

Les rapporten her! (PDF, 5 MB)

 

Folkehelse

Kommunen har et spesielt ansvar for folkehelse gjennom folkehelseloven. 

Formålet med folkehelsearbeidet

Formålet med folkehelseloven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Målene for folkehelsearbeidet er at Norge skal være blant de tre landene i verden med høyest levealder, befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og vi skal jobbe med å redusere sosiale helseforskjeller.

I folkehelsemeldingen defineres god helse ikke bare som fravær av sykdom. Begreper som trivsel og funksjon er også vektlagt og bringer god helse-begrepet mer i retning mot livskvalitet og å ha ressurser til å mestre livets utfordringer. I dette ligger det at det å holde seg frisk er et personlig ansvar, men at offentlige myndigheter har et ansvar for å legge til rette for at det skal være enklest mulig for folk å ta vare på egen helse.