Folkehelsekoordinator

Smøla kommune har tilsatt folkehelsekoordinator i 50% stilling. Folkehelsekoordinator har kontorsted ved Smøla helsesenter.

Smøla kommune samarbeider om folkehelsearbeidet med Møre og Romsdal fylkeskommune, gjennom God helse partnerskapet. God helse-partnerskapet er en del av fylkeskommunens satsing for å bedre folkehelsen til innbyggerne i fylket. Målet er at flest mulig lever et godt liv og mestrer sin egen livssituasjon.
           

Oppgaver som folkehelsekoordinator

  • Drive systematisk og langsiktig samfunnsplanlegging for å bedre folkehelsen.
  • Finne områder i kommunen hvor det trengs målrettet helsefremmende innsats.
  • Koordinere helsefremmende og forebyggende innsats i kommunene.
  • Bidra til samarbeid mellom enheter, kommunale tjenester, frivillighet, lag og organisasjoner.
  • Styrke innsatsen for tidlig intervensjon.
  • Holde et konstant fokus på behovet for helsefremming og synliggjøre dette behovet.
  • Ta ansvar for folkehelsearbeidet gjennom å ansvarliggjøre andre.

Er du nysgjerrig på hvordan det står til med folkehelsa på Smøla?

 

Folkehelse

Kommunen har et spesielt ansvar for folkehelse gjennom folkehelseloven. 

Formålet med folkehelsearbeidet

Formålet med folkehelseloven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Målene for folkehelsearbeidet er at Norge skal være blant de tre landene i verden med høyest levealder, befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og vi skal jobbe med å redusere sosiale helseforskjeller.

I folkehelsemeldingen defineres god helse ikke bare som fravær av sykdom. Begreper som trivsel og funksjon er også vektlagt og bringer god helse-begrepet mer i retning mot livskvalitet og å ha ressurser til å mestre livets utfordringer. I dette ligger det at det å holde seg frisk er et personlig ansvar, men at offentlige myndigheter har et ansvar for å legge til rette for at det skal være enklest mulig for folk å ta vare på egen helse.