Avlastningstjenesten ved Hopen bofellesskap

Avlastning ved Hopen bofellesskap er et tilbud til foreldre/foresatte og familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Ansattes kompetanse er viktig for å gi et godt tilbud og det bør knyttes opp imot hjelpetrengendes funksjonshemming og hjelpebehov.

Det må vurderes som uegnet å få avlastning i private hjem for å få avlastning ved Hopen bofellesskap. Det bør være behov for en positiv tilknytning til Hopen bofellesskap i forhold til videre tilbud.

Hopen bofellesskap har 1 avlastningsleilighet.

Hvem har rett på denne tjenesten?

Foreldre/Foresatte med særlig tyngende omsorgsoppgaver i hverdagen.

 

Slik søker du

Gå til søknadssiden

Du kan også kontakte enheten for råd og veiledning til utfylling av skjema.

 

Søknadsfrist

Søknader om avlastning blir behandlet fortløpende. Det kan være aktuelt å ha dialog med søker før behandling av søknaden.

 

Hva skjer videre?

Enheten vurderer søknaden i vedtaksråd som består av enhetsleder Aktivitet og boveiledning, avdelingsleder Hopen bofellesskap og arbeidsleder Nordsia Aktivitetssenter.

 

Relevante forhold som blir tatt til grunn

Pårørendes arbeidstyngde og situasjon, bosituasjon, nettverk/annen avlastning, andre bistandstiltak, hjelpetrengendes omsorgsbehov og søkers ønsker, samt helsesvikt som utløser særlig bistandsbehov.

 

Hva koster det?

Avlastning er en vederlagsfri (gratis) tjeneste.

 

Klage

Vedtak om avlastning ved Hopen bofellesskap kan påklages etter bestemmelsen i Pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl) § 7-2., til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. I den skriftlige klagen skal det angis hva som ønsket endret på i vedtaket med begrunnelse. Saksbehandler kan gi råd og veiledning i forbindelse med en eventuell klage. Klagen sendes først til den som har truffet enkeltvedtaket eller avgjørelsen. Fristen for å klage er jfr. pbrl § 7-5., fire (4) uker fra vedtaket er mottatt.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse videresendes klagen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket. Når det gjelder prøving av det frie skjønn kan Fylkesmannen likevel bare endre vedtaket når skjønnet er åpenbart urimelig. Dersom et vedtak som gir klageren medhold ikke kan settes i verk straks, kan Fylkesmannen bestemme at det straks skal settes i verk midlertidige tiltak som kan dekke det øyeblikkelige behov.

 

Lover og forskrifter

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Lov om pasient og brukerrettigheter (pasient og brukerrettighetsloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om helsepersonell m.v (helsepersonelloven)