Vintervedlikehold

Smøla kommune har ansvar for vintervedlikeholdet på ca 44 800 m vei, og plasser.

Vintervedlikehold utfører av 5 forskjellige entreprenører og tvb fordelt på 71 brøyteroder.

Rodene har forskjellige prioriteringer 

Prioriteringer:
1.  Ambulanse/utrykning, maks 5/5 cm, 24 timer
2.  Farbar fra kl 0700 (0900 søn- og helligdager)
3.  Farbar fra kl 0900, men normalt som for prioritet 2.
4.  Brøytes/ryddes etter nærmere ordre
5.  Veier/plasser skal være farbar fra kl 07:00. Ved skolefri/helg gjelder prioritet 4.
 

Det skal på kjøreveger, gangveger og plasser, utføres brøyting når snølaget på hele eller deler av vegen er 5cm/5cm snødybde/sørpedybde


Strøing.
Strøingen skal være så god at normalt vinterutrustede kjøretøy kommer frem. Fortau og gang-/sykkelveier brøytes og strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.

Kommunen bruker bare grus til strøing. Strøing gjøres etter oppsatte strøruter og i spesielt bratte og vanskelige bakker samt i kurver og foran veikryss når normalt vinterutrustede biler og personer har vanskelig for å komme sikkert fram.
Strøing av offentlige plasser, fortau og gang- og sykkelveger prioriteres og utføres jevnlig når forholdene tilsier det.

Smøla kommune foretar ikke salting på våre kommunale veier.


Hva må folk tåle etter naboloven?
Snø kan komme inn på private eiendommer som følge av brøyting eller fresing av det kommunale veinettet.  

- Dette er innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøyting eller fresing foregår på en uforsvarlig og lite hensynsfull måte etter omstendighetene.

Ved stort snøfall vil tålegrensen for ulemper etter naboloven kunne utvides. Det vil si at jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra veiområdet av hensyn til veitrafikk, trafikksikkerhet og framkommelighet, desto større ulempe må naboer til vei måtte tåle. At snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, er også innenfor tålegrensen etter naboloven.

Hva med skader? 
Ved aktsom brøyting og det likevel blir skader på gjerde, innretning, vegetasjon mm. langs veinettet, har ikke kommunen eller utførende entreprenør ansvar for skadene.  

- Hus- eller grunneier må markere for eksempel med murer, gjerder eller brøytestikker for å hindre påkjørsel og derav skade. Annen ulempe etter strøing og annet som kan gjøre skade på vegetasjon, erstattes ikke.

Hvis det er uaktsom brøyting og det blir skader på gjerde, innretning, vegetasjon mm. langs veinettet, kan kommunen eller utførende entreprenør ha ansvar. Vurderer du å sette opp gjerder på din eiendom, må du ta høyde for at de skal tåle aktsom brøyting. Skader som oppstår som følge av direkte påkjørsel etter uaktsom utførelse av de som utfører vintervedlikeholdet meldes til avdeling for samferdsel og park. 

- Huseier har ansvar for å fjerne snø som blir lagt igjen ved privat avkjøring etter brøyting. Snørydding fra private avkjøringer og gårdsplasser skal lagres på egen eiendom eller kjøres vekk. Du kan ikke skuffe snø fra eiendommen ut på kommunal vei, fordi det kan skape trafikkfarlige situasjoner. 

 

Teknisk vakt/beredskap når du på tlf 91 75 83 37.