Fysiske inngrep i og langs vassdrag - informasjon om søknadsplikt

Det er to lover som regulerer fysiske inngrep i og nært vassdrag. Det er Vassressurslova, og lakse- og innlandsfisklova. I tillegg kommer kommunenes vurdering av behovet for søknadsplikt og planavklaring etter plan- og bygninglova.

Vassressurslova

Vassressurslova er den generelle loven om vassdrag og grunnvann. Den som skal iverksette tiltak som rører ved vassdrag eller grunnvann, må holde seg til lovens forskrifter.
Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) er myndighet etter vassressurslova § 8, og skal vurdere om vassdragstiltak er konsesjonspliktige.
For mer info om hvilke for tiltak som vil kreve konsesjon etter vassressurslova viser vi til Rettleiar til vassressurslova og NVEs behandling av vassdrags- og grunnvasstiltak (NVE Veileder 1/2017).

Kravet om å opprettholde kantvegetasjon etter vassressurslova § 11.

"Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr."

Vegetasjon langs vassdrag bidrar til å binde kantsonen og redusere faren for erosjon. Plantemateriale og insekt danner næringsgrunnlaget for livet i og langs elva. Vegetasjonen gir også skjul og demper solinnstrålingen til vassdraget.
Kantvegetasjonsbelte langs vassdrag fungerer som vandringskorridorer for vilt, og er også viktig som hekke- og leveområde for fugl. Vegetasjonssoner og vegetasjon langs vassdrag bidrar i de fleste sammenhenger til å redusere erosjonsfare og risiko for flomskader.
Kravet om å opprettholde kantvegetasjonen langs vassdrag er en selvstendig plikt etter vassressurslova. Etter forarbeidene til loven kan det drives en viss skjøtsel av kantvegetasjon, forutsatt at skjøtselen ikke medfører en biotopendring. Snauhogst er ikke tillatt.
Er det nødvendig å ta ut kantvegetasjon langs vassdrag i forbindelse med tiltak, er
hovedregelen at dette krever dispensasjon fra vassressurslova § 11. Fylkesmannen er myndighet, og må kontaktes dersom det er i tvil om tiltak i kantsonen krever dispensasjon.
For mer utfyllende informasjon om temaet kantvegetasjon (PDF, 2 MB)viser vi til rettledning utarbeidet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

 

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag; jf. § 7 i Lakse- og innlandsfiskloven

Fiskens frie vandringsveier og gyte-, oppvekst- og leveområde må ikke forringes eller endres uten at det er gitt tillatelse etter Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. og tilhørende forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Fylkesmannen har myndighet på elvestrekninger der det går laks og/eller sjøaure, imens Fylkeskommunen er myndighet på elvestrekningar hvor det bare går innlandsfisk.
Vi gjør oppmerksom på at utlegging eller fjerning av stein, bygging av tersklar, utlegging av gytegrus og all graving i elv er søknadspliktige tiltak.

 

Forholdet til plan og bygningsloven

Vassressurslova og Lakse- og innlandsfiskelova er særlover. Derfor er det ved fysiske
tiltak nær og i vassdrag behov for å avklare om det trengs tillatelse etter disse lovene, selv om det foreligger tillatelse etter plan- og bygningsloven.
Det følger av vassressurslova § 20 at man i størst mulig grad skal samordne seg dersom en sak blir berørt av flere lover. Det kan gis fritak fra søknadsplikten dersom forvaltingsmyndighetene for de enkelte særlovene finner at det i reguleringsplan for et område er satt nødvendige vilkår som sikrer hensynet til kantsoner, vassdrag og fisk.
Dette må avklares med den aktuelle sektormyndigheit i den enkelte sak. Videre følger av plan- og bygningslova § 1-4, andre ledd at; Plan- og bygningsmyndighetene skal samarbeide med andre offentlige myndigheter som har interesse i saker etter plan- og bygningsloven og innhente uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende myndighets saksområde.
For ordens skyld nevns også plan- og bygningsloven § 1-8, hvor det blant annet kommer frem at;

  • I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Dette blir vanlegvis vurdert gjennom kommuneplanprosessen eller ved reguleringsplanlegging.


Oppsummering:

Tiltak i og langs vassdrag må vurderes etter vassressurslova og laks- og innlandsfisklova med tilhørende forskrift. Det må også avklares om det trengs løyve etter disse lovene ved planarbeid etter plan- og bygningslova. Ta gjerne kontakt med Fylkesmannen dersom det er tvil om saksbehandlingen.