Viltforvaltning

Teknikk- og miljøutvalget har funksjon som vilt- og naturforvaltningsnemnd.

Formålet med loven er å forvalte viltet og viltets leveområder i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv. Med vilt menes i denne lov alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr.

Eksempler på oppgaver i viltforvaltninga:


 • Forvaltning etter gjeldende lover og forskrifter
 • Håndtering av fallvilt (påkjørt og skadet/sykt vilt)
 • Tildeling av fellingsløyve
 • Kontroll/registrering av fellings rapporter
 • Registrering og analyse av "sett hjort"
 • Godkjenning av vald
 • Godkjenning av driftsplaner
 • Forvaltning av kommunens viltfond

 

Vilt- og naturforvaltningsnemnda:


Nemnda behandler og avgjør saker etter viltloven og andre særlover samt kommunens forvaltningsstrategi innenfor lovens handlingsrom. Vilt- og naturforvaltningsnemnda behandler følgende politikkområder:

 • utmarksforvaltning
 • innlandsfiske
 • viltforvaltning

Vilt- og naturforvaltningsnemnda 


Saker behandles administrativt

Diverse:


Viltfondet er bygget opp bl. a. av midler fra fellingsavgift fra hjortejakta og tilskuddsmidler fra fylket. Midlene skal brukes til viltforvaltningstiltak og kan tildeles etter søknad til Vilt- og naturforvaltningsnemnda som gjør vedtak i saken.

Viltloven