Søknadsfrist - SMIL-midler og drenering av landbruksjord

Det kan gis SMIL tilskudd til tiltak for begrensning av forurensning fra jordbruk til vann og vassdrag, for eksempel anlegge fangdam og utbedring av hydrotekniske anlegg. Dette er tiltak som kommunen vil sette stort fokus på.

Det kan gis tilskudd til tiltak for skjøtsel og vedlikehold av kulturlandskapet, for eksempel rydding og inngjerding av beitemark.

Bruk eget søknadskjema for SMIL

 

Dreneringstilskudd kan gis til systematisk grøfting og usystematisk grøfting 

Bruk eget søknadsskjema, miljøvurdering og plan for drenering.

Artikkelliste