Søknadsfrist for tilskudd i landbruket

SMIL-midler og tilskudd til drenering

Frist: 15. april 2024

Søknadsveiledning og skjema for begge tilskuddordningene er å finne på:

SMIL: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Landbruksdirektoratet

Drenering: Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Landbruksdirektoratet

 

Lokale retningslinjer for Spesielle miljøtiltak for Smøla kommune  (PDF, 10 MB)

Det kan gis tilskudd til tiltak for skjøtsel og vedlikehold av kulturlandskapet, for eksempel rydding og inngjerding av beitemark.

Det kan gis SMIL tilskudd til tiltak for begrensning av forurensning fra jordbruk til vann og vassdrag, for eksempel anlegge fangdam og utbedring av hydrotekniske anlegg. Dette er tiltak som kommunen vil sette stort fokus på.

Artikkelliste