Vil du klage på standpunkt- og/eller eksamenskarakterer?

I følge opplæringslova har elever klagerett på standpunkt- og/ eller eksamenskarakterer.
Her er nødvendig informasjon.

 

Rett til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Her finner du som er avgangselev i grunnskolen informasjon om hva du kan klage på, hvem som kan klage, og hvordan du går fram hvis du vil klage.

 

Hva kan du klage på?

Du kan klage på alle karakterer på vitnemålet – både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått standpunktkarakter i et fag.

  • Hvis du klager på en karakter på skriftlig eksamen, har du rett til å se besvarelsen din og retningslinjene for sensuren.
  • Hvis du klager på en karakter på muntlig eksamen, har du krav på en skriftlig uttalelse fra sensor og eksaminator.
  • Hvis du klager på en standpunktkarakter i et fag eller i orden eller oppførsel, kan du be om en skriftlig begrunnelse for karakteren.

 

Hvem kan klage på karakterer?

Du som er elev, har rett til å klage på en karakter. Hvis du er under 15 år, må foreldrene dine godkjenne at du klager. Hvis du er under 18 år, kan foreldrene dine klage på en karakter selv om du ikke ønsker å klage selv.

Når er fristen for å klage?

Klagefristen er ti dager fra du fikk vite karakteren eller burde ha gjort deg kjent med den. Hvis du ber om en begrunnelse for karakteren innen fristen, får du ti nye dager som regnes fra den dagen du mottar begrunnelsen fra skolen.

Hvordan klager du?

Klagen må være skriftlig, og den som klager (du eller foreldrene dine), må skrive under på klagen. Det må komme tydelig fram hvilken karakter du klager på.

  • Hvis du klager på en karakter til skriftlig eksamen, trenger du ikke å begrunne klagen.
  • Hvis du klager på en karakter til muntlig eksamen, må du beskrive hvilke formelle feil du mener har blitt gjort.
  • Hvis du klager på en standpunktkarakter i et fag eller i orden eller oppførsel, bør du begrunne klagen din. Det gir deg mulighet til å beskrive din side av saken.


Du sender klagen din til skolen. Skolen sender deretter saken videre til Fylkesmannen.

 

Hvordan blir klagen din behandlet hos Fylkesmannen?

Behandlingen hos Fylkesmannen avhenger av hva slags karakter du klager på.

Klage på karakter til skriftlig eksamen

Hvis du klager på en karakter på skriftlig eksamen, gir Fylkesmannen en klagenemnd med tre medlemmer i oppgave å vurdere karakteren du har fått. Hvis de mener at karakteren er feil, setter de en ny karakter. Den nye karakteren er endelig, og du kan ikke klage på den.

 

Klage på karakter til muntlig eksamen

Hvis du klager på en karakter på muntlig eksamen, skal Fylkesmannen vurdere om det har eller kan ha skjedd formelle feil da du var oppe til eksamen. Formelle feil kan for eksempel være at du fikk for kort forberedelsestid, eller at du ble hindret eller forstyrret under eksamen. Hvis det har skjedd formelle feil som kan ha hatt betydning for karakteren, skal Fylkesmannen oppheve karakteren. Du kan da velge om du vil ta muntlig eksamen på nytt eller ikke.

Klage på standpunktkarakter i fag

Hvis du klager på en standpunktkarakter eller at du ikke har fått standpunktkarakter i et fag, kan Fylkesmannen bare vurdere om karakteren eller den manglende karakteren er gitt i samsvar med reglene for karaktersetting. Hvis Fylkesmannen mener at reglene er brutt, skal rektor fastsette ny karakter. Den nye karakteren kan være den samme som du fikk første gang, eller den kan være endret. Karakteren er endelig, og du kan ikke klage på den.

Klage på standpunktkarakter i orden eller oppførsel

Hvis du klager på en standpunktkarakter i orden eller oppførsel, er det Fylkesmannen og ikke rektor som setter ny karakter ut fra opplysningene i saken. Den nye karakteren kan være den samme som du fikk første gang, eller den kan være endret. Karakteren er endelig, og du kan ikke klage på den.

På grunn av sommerferien blir klagen din som regel først ferdig behandlet etter at inntaket til videregående skole er gjennomført, og det nye skoleåret har begynt.

 

Informasjon fra lovdata om klagerett

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om klagerett

 

Send klage på e-post til skolen

Artikkelliste