Handlingsplan mot mobbing - Smøla barneskole

 

Forord

Smøla barneskole skal være et trygt sted å være og et godt sted å lære.

I formålsparagrafen for skolen, opplæringsloven § 1–1 siste ledd, står det:

... Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Opplæringsloven kapittel 9a handler om elevenes læringsmiljø. I § 9a–1 står det at:

... «alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring».

Det betyr at ingen former for trakassering og mobbing skal tolereres. Ifølge opplæringsloven § 9a–3 har både ansatte og ledelse ansvar for at krenkelser og mobbing opphører straks. Rektor har ansvaret for at skolen jobber kontinuerlig og systematisk med skolemiljøet (§ 9a–4 i opplæringsloven).

Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Smøla barneskole sin årsplan og handlingsplan mot mobbing er sentrale verktøy i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

 

Smøla barneskole, juni 2017

Margareth B. Holm, rektor.

Kontaktinformasjon

Liv Rokstad
Enhetsleder barneskole
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 480 63 140

Åpningstider

Man -fre 08.00 - 15.00