Handlingsplan mot mobbing - Smøla barneskole

 

Forord

Smøla barneskole skal være et trygt sted å være og et godt sted å lære.

I formålsparagrafen for skolen, opplæringsloven § 1–1 siste ledd, står det:

... Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Opplæringsloven kapittel 9a handler om elevenes læringsmiljø. I § 9a–1 står det at:

... «alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring».

Det betyr at ingen former for trakassering og mobbing skal tolereres. Ifølge opplæringsloven § 9a–3 skal skolen ha "nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Skolen skal førebyggje brot på retten til eit trygt og godt skolemiljø ved å arbeide kontinuerleg for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane."

§9-A4 understreker at "Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle."

Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Smøla barneskole sin årsplan og handlingsplan mot mobbing er sentrale verktøy i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

Fra skoleåret 2023-2024 har Smøla barneskole tatt i bruk "Livet og sånn" som et forebyggende program mot mobbing, livsmestring og folkehelse. 

 

Smøla barneskole, august 2023

Liv Rokstad, rektor.

Artikkelliste