Handlingsplan mot mobbing - Smøla ungdomsskole

Smøla ungdomsskole skal være et trygt sted å være og et godt sted å lære.

I formålsparagrafen for skolen, opplæringsloven § 1–1 siste ledd, står det:

... Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Smøla ungdomsskole ønsker å være en skole med godt holdningsskapende og trivselsfremmende arbeid, der alle elever skal føle seg trygge og ha et godt læringsmiljø. Vi tror at høy trivsel kombinert med gode holdninger er grunnleggende i god læring.

Hver enkelt elev er en ressurs og skal tas på alvor. Vi skal være positive, tydelige og ærlige. Vi ønsker at toleranse, undring, opplevelse og mestring skal prege elevenes skolehverdag.

Artikkelliste