Permisjon fra skolen?

Hva har elevene krav på? Lovteksten sier

Rett og plikt til opplæring

Søk om fri/permisjon

I Norge er det rett og plikt til grunnskoleopplæring. Dette er hjemlet i opplæringsloven § 2-1, og gjelder alle elever som skal oppholde seg i landet mer enn tre måneder.

Av og til ønsker foreldre å søke sine barn fritatt for opplæring for kortere eller lengre tid, ofte for å dra på ferieturer utenom skolens ordinære ferier. Opplæringsloven § 2-11 hjemler for dette, og "når det er forsvarleg", kan kommunen innvilge permisjon i inntil to uker pr. skoleår.

Smøla kommune har vedtatt egne regler for fritak fra undervisning til feriereiser (PDF, 195 kB)

i møte den 26.04.01, sak 011/01, der det delegeres til rektor å avgjøre søknad om permisjon. 

Hensynet til elevens opplæring må ivaretas

Om permisjon er forsvarlig eller ikke må avgjøres ut fra hensynet til elevens opplæring. Det må vurderes om eleven totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring, selv om søknaden om permisjon innvilges. I denne vurderingen er det relevant å legge vekt på om eleven får opplæring i permisjonstiden. Hvilke krav som skal stilles til nødvendig opplæring i permisjonstiden, må vurderes ut fra hva som er nødvendig i det enkelte tilfelle.

Eleven har ikke rett til å få erstattet tapt opplæring ved permisjon

Mens det for noen elever ikke er forsvarlig å gi permisjon, kan enkelte elever ha flere permisjoner i løpet av et skoleår og likevel få en forsvarlig opplæring. Den opplæringen eleven mister i forbindelse med permisjon, har eleven ikke rett til å få erstattet senere.

Enkeltvedtak

Når kommunen tar stilling til permisjonssøknad, er dette et enkeltvedtak. Kommunens praksis må derfor holde seg innenfor alminnelige forvaltningsprinsipper, som blant annet forbyr forskjellsbehandling av elevene.