Detaljreguleringsplan for Steinsøyneset

Smøla Formannskap vedtok i møte 08.02.2022 saknr. 5/22 og kommunestyret vedtok i møte 03.03.2022, saknr. 11/22 detaljreguleringsplan for Steinsøyneset.

 

Detaljregulering for Steinsøyneset har plan ID 1573-20190001, vedtatt i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.

Klagefrist: 14.april 2022

Eventuell klage fremmes skriftlig og sendes til: Smøla kommune, Postboks 34, 6571 Smøla eller på e-post: postmottak@smola.kommune.no


Reguleringsplanen har et samlet areal på ca. 43.427 m2. Av dette utgjør ca 8.807 m2 sjø og vassdrag (VFR1-3). Områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNA1-4) utgjør ca. 19.174 m2. Område avsatt til fritids- og turistformål (BFT1-4) utgjør ca. 6.971 m2. Områder avsatt til uthus og naust (BUN1-4) utgjør til sammen ca. 839 m2. Areal avsatt til kombinert formål (BAA1-3), dvs. lokaler for gårdsutsalg, bevertning og forsamlingslokaler, fritidsbolig mv. utgjør et samlet areal på ca. 1.760 m2. Areal avsatt til samferdsel (SPA, SV) utgjør ca. 5.876 m2.

Planbestemmelser (PDF, 299 kB)

Plankart (PDF, 611 kB)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 521 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 13 MB)

Kart avkjørsel nord (PDF, 114 kB)

Kart avkjørsel sør (PDF, 114 kB)

Vedtak (PDF, 263 kB)

Kommunekart