Kommuneplanens arealdel 2020-2032

Smøla kommunestyre vedtok i møte den 10. desember 2020 utv.nr. 77/20, kommuneplanens arealdel 2020 - 2032

 

I medhold av plan- og bygningsloven (PBL) §11-15 har kommunestyret vedtatt, den 10.12.2020 i saknr.77/20, kommuneplanens arealdel 2020-2032 for Smøla kommune med tilhørende dokumenter: plankart i målestokk 1:120000, planprogram, planbeskrivelse, planbestemmelser og retningslinjer, ROS-analyser, konsekvensutredninger (KU) og andre sentrale dokumenter.

Vedtatt plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser og retningslinjer samt andre sentrale dokumenter finner du i denne artikkelen, samt i planinnsyn og for gjennomsyn i publikumssenteret

Planvedtak kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 11-15.

Den vedtatte kommuneplanens arealdel 2020-2032 er straks bindende for framtidig arealbruk.

Planvedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Vi takker for alle bidrag i planprosessen!

Dokumenter:

 1. Politisk sluttbehandling (PDF, 985 kB)
 2. Planprogram 2014-2016 (PDF, 408 kB)
 3. Planbeskrivelse - endelig versjon (PDF, 6 MB)
 4. Plankart A3 (PDF, 17 MB)
 5. Planbestemmelser og retningslinjer - endelig versjon (PDF, 2 MB)
 6. ROS-analyse - endelig versjon (PDF, 3 MB)
 7. Oversikt trafikkulykker - vedlegg til ROS-analysen (PDF, 587 kB)
 8. Konsekvensutredning (KU) - endelig versjon (PDF, 18 MB)
 9. Fylkesmannen i M & R - Kommuneplanens arealdel 2020-2032 Fråsegn (PDF, 303 kB)
 10. NVE - Fråsegn til 2.gangs utlysning (PDF, 850 kB)
 11. Kommunens tilbakemelding på innsigelser etter 2.gangs høring (PDF, 458 kB)
 12. Endringer etter 2.gangs høring - kommuneplanens arealdel (PDF, 93 kB)
 13. Kommuneplanens arealdel - offentlig ettersyn 2.gangs høring - innsigelser (PDF, 638 kB)
 14. Fylkeskommunen trekker innsigelser/merknader (PDF, 89 kB)