Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.
Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

 

Lovpålagte oppgaver for AMU er bl.a.:

  • Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjeneste.
  • Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på områder som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.
  • Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet.
  • Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak.
  • Delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Delta i kartlegginger, utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak.
  • Gjennomgå rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.
  • Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.

 

AMU er valgt ut fra arbeidsmiljølovens bestemmelser.
Arbeidsmiljøutvalget i Smøla kommune skal ha 6 medlemmer:
-    3 arbeidsgiverrepresentanter utpekt av kommunedirektøren
-    3 arbeidstakerrepresentanter inkludert hovedverneombudet
Bedriftshelsetjenesten er representert i utvalget, men uten stemmerett.

Medlemmene har en funksjonsperiode på 2 år. 
Leder velges for 2 år - vekselsvis fra arbeidstakersiden og arbeidsgiver siden.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2023-2025
Tilhørighet Medlem Varamedlem
Adm Tove N. Rokstad Birgit i. Eckhoff - personlig vara
Adm Lene Sletta Inger-Lise Lervik - personlig vara
Adm Jørn Lie Liv Rokstad - personlig vara
Hovedverneombud verneombud Unni Betten Linda Solberg
Fagforbundet/FO Linn J. M. Hatmosø Ingunn Hjelkrem
Norsk Sykepleierforbund - FO Guri B. Solvang Aurora Eriksen
Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste Karin Skaget Ingen vara

 

Leder: Unni Betten

Nestleder: Linn Jeanette M. Hatmosø