Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.
Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

 

Lovpålagte oppgaver for AMU er bl.a.:

  • Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjeneste.
  • Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på områder som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.
  • Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet.
  • Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak.
  • Delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Delta i kartlegginger, utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak.
  • Gjennomgå rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.
  • Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.

Arbeidstakerrepresentantene er valgt for 2 år

Arbeidsgiverrepresentanter utpekt av rådmannen er valgt for 2 år

Arbeidsgiverrepresentanter er valgt for 4 år (følger valgperioden)

Sammensetning AMU fra 22.10.2015

Finn en politiker

 

Arbeidsmiljøutvalgets medlemmer
  Medlem Vara
Arbeidsgiverrepresentanter    
Utpekt av rådmann Ingeborg J. Dyrnes Inger-Lise Lervik
  Tove N. Rokstad Birgit I. Eckhoff
  Jørn Lie Liv Rokstad
     
Arbeidstakerrepresentanter    
Hovedverneombud Unni Betten Trine Moltu
Valgt av organisasjonene Linn Møllerop Hatmosø (Fagforbundet) 1. Laila Eilertsen Fagforbundet/LO
     
 

Guri B. Solvang (FO) 

1. Kari Anne Stensø (Utdanningsforbundet)
    2. Iselin Svenning
Bedriftshelsetjenesten er representert i AMU, men har ikke stemmerett.

Leder: Jørn Lie

Nestleder: Ingeborg J. Dyrnes

AMU er valgt ut fra arbeidsmiljølovens bestemmelser.
Arbeidsmiljøutvalget skal ha 6 medlemmer:
-    3 arbeidsgiverrepresentanter, derav en politisk representant fra administrasjonsutvalget og 2 representanter utpekt av rådmannen
-    3 arbeidstakerrepresentanter derav hovedverneombudet. 
Bedriftshelsetjenesten er representert i utvalget, men uten stemmerett.
Når arbeidsgiver har lederfunksjonen i AMU, utpekes leder av rådmannen.