Introduksjonsprogram for flyktninger

Alle voksne mellom 18 og 55 år, som har fått innvilget oppholdstillatelse etter  § 9 , og som er bosatt etter avtale med integreringsmyndighetene, har rett og plikt til deltakelse i et  kvalifiseringsprogram som er hjemlet i introduksjonsloven eller integreringsloven

Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet. I denne perioden får de en introduksjonsstønad som utløses av deltakelse i introduksjonsprogrammet.

Alle deltakerne har egen kontaktperson (programrådgiver), som er ansvarlig for både kartlegging, oppfølging og koordinering av delene i programmet.

En vesentlig del av Introduksjonsprogrammet er opplæring i Norsk med samfunnskunnskap, samt yrkesrettet språkpraksis. Opplæringen skjer i lokalene til  voksenopplæringen.