Boveiledning

Boveiledning ytes til mennesker med ulike funksjonshemminger eller til andre som har utfordringer i sin hverdag. Formålet med tjenesten er at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse med andre.

Beskrivelse

Boveiledning er opplæring og veiledning i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigheter. Tjenesten skal fremme muligheter til læring, mestring og økt selvstendighet. Hjelpen tilpasses i samarbeid med tjenestemottaker og vurderes fortløpende.

Boveiledning/hjelp i hjemmet kan gis i omsorgsbolig og i private hjem.  Aktivitet og boveiledning er ansvarlig for behandling av søknad om boveiledning/hjelp i hjemmet.

Boveiledning kan være:

  • Rådgivning og bistand vedrørende praktisk organisering, økonomi og helsefremmende tiltak
  • Bistå bruker i dagliglivet sitt slik at han/hun får mulighet til et mest mulig selvstendig og meningsfullt liv.
  • Utarbeide planer og tiltak for den enkelte bruker og for enheten, oppfølging og gjennomføring
  • Opplæring og veiledning i sosiale ferdigheter
  • Kostveiledning og tilrettelegging av måltider
  • Jobbsøking
  • Ukeplaner
  • Lage gode rutiner på husarbeid og vedlikeholdsarbeid.
  • Strukturere hverdagen
  • Opplæring og veiledning i handling

 

Målgruppe

Tjenestemottakere over 18 år som bor i egen bolig/omsorgsbolig og har behov for veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigheter.

 

Slik søker du boveiledning/hjelp i hjemmet

Gå til søkesiden

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Det skal fokuseres på hva tjenestemottaker selv kan gjøre, hva pårørende/nettverket kan gjøre, dagsenter, frivillige og lignende.

 

Pris for tjenesten

Boveiledning er gratis.

 

Hva skjer videre

Søknaden blir saksbehandlet etter gjeldende lov og forskrift

 

Lover og forskrifter

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m