Nye omsorgsboliger - litt generell informasjon

Smøla kommune skal bygge nye omsorgsboliger for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse. Arbeidet startet i 2012/2013, men ble satt på vent da bygging av ny-skolen ble prioritert først. Det har vært en lengre prosess med å få satt i gang arbeidet, men vi opplever nå fremgang med prosjektet. On arkitekter og ingeniører som har kontor på Orkanger, har avtale med Smøla kommune i forprosjektet-fasen. De skal bistå med vurdering av tomter, lage underlag for konkurranse om bygging, samt gjennomføring av konkurransen. 

Det skal bygges 8 nye omsorgsboliger på Hopen tiltenkt for personer med funksjonsnedsettelse, og 24 omsorgsboliger for eldre på Innsmøla. Ved planlegging av nye omsorgsboliger er det flere hensyn og ønsker å forholde seg til. Veiviseren til Husbanken skal hjelpe kommunene med å etablere gode løsninger, gi støtte og råd til planlegging og sikre god kvalitet i prosjekter som finansieres med investeringstilskudd slik at omsorgstilbudene blir gode hjem og arbeidsplasser.

Veiviser fra Husbanken sier blant annet:

- Omsorgsboliger som bygges med investeringstilskudd skal primært være boliger med fellesareal, da disse skal forbeholdes personer med omfattende hjelpebehov og kognitiv svikt.

- En omsorgsbolig er utformet med tanke på at brukerne kan bli boende, selv med omfattende pleie- og omsorgsbehov. De må derfor utformes også med tanke på arbeidsforholdene for ansatte.

- Nærheten til tjenesteapparatet kan gi trygghet og mulighet for selv å tilkalle hjelp når det måtte behøves.

Prosjektgruppe omsorgsboliger Innsmøla
Prosjektgruppe omsorgsboliger Innsmøla
Navn Tittel Verv
Ingeborg J. Dyrnes Kommunalsjef Leder
Birger Træthaug Enhetsleder Teknisk medlem
Inger-Lise Lervik Enhetsleder Helse og Omsorg medlem
Gunvor Astrid Folde Avdelingsleder hjemmetjenesten medlem
Wigdis Wollan brukerrepresentant
Synøve J. Gulla Sykepleier ansattrepresentant

 

 

Prosjektgruppe omsorgsboliger Innsmøla
Medlemmer prosjektgruppe omsorgsboliger Hopen
Navn Tittel Verv
Ingeborg J. Dyrnes Kommunalsjef leder
Camilla M. Betten Prosjektleder sekretær
Birger Træthaug Enhetsleder teknisk medlem
Gudmundur Gardarsson Enhetsleder Aktivitet- og boveiledning medlem
Bente W. Berg Enhetsleder NAV medlem
Mona Stensønes ansattrepresentant
Per Terje Baadnes brukerrepresentant