Nye omsorgsboliger - litt generell informasjon

Smøla kommune skal bygge nye omsorgsboliger for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse. Arbeidet startet i 2012/2013, men ble satt på vent da bygging av ny-skolen ble prioritert først. Det har vært en lengre prosess med å få satt i gang arbeidet, men vi opplever nå fremgang med prosjektet. On arkitekter og ingeniører som har kontor på Orkanger, har avtale med Smøla kommune i forprosjektet-fasen. De skal bistå med vurdering av tomter, lage underlag for konkurranse om bygging, samt gjennomføring av konkurransen. 

Det skal bygges 8 nye omsorgsboliger på Hopen tiltenkt for personer med funksjonsnedsettelse, og 24 omsorgsboliger for eldre på Innsmøla. Ved planlegging av nye omsorgsboliger er det flere hensyn og ønsker å forholde seg til. Veiviseren til Husbanken skal hjelpe kommunene med å etablere gode løsninger, gi støtte og råd til planlegging og sikre god kvalitet i prosjekter som finansieres med investeringstilskudd slik at omsorgstilbudene blir gode hjem og arbeidsplasser.

Veiviser fra Husbanken sier blant annet:

- Omsorgsboliger som bygges med investeringstilskudd skal primært være boliger med fellesareal, da disse skal forbeholdes personer med omfattende hjelpebehov og kognitiv svikt.

- En omsorgsbolig er utformet med tanke på at brukerne kan bli boende, selv med omfattende pleie- og omsorgsbehov. De må derfor utformes også med tanke på arbeidsforholdene for ansatte.

- Nærheten til tjenesteapparatet kan gi trygghet og mulighet for selv å tilkalle hjelp når det måtte behøves.