Hopen Utleieboliger

Hopen Utleieboliger består av 4 leiligheter og er kommunale utleieboliger.

Formål

Formålet er å tilby kommunal bolig til boligsøkende som av forskjellige grunner kan ha vanskeligheter med å få bolig på det åpne markedet. Videre er formålet å tilby bolig slik at husstander skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Dette kan omfatte mennesker med funksjonshemming og andre vanskeligstilte husstander, slik som unge i etableringsfasen og enslige forsørgere.

Vilkår for leie

Hovedkriterier:

  • Ha bostedsadresse og være registrert som innbygger i Smøla kommune
  • Har prøvd, men har ikke klart å skaffe seg leiekontrakt på det private markedet

I tillegg må søker oppfylle minst ett av følgende kriterier:

  • Har ikke egne midler eller formue/eiendom som kan omsettes til å skaffe seg egen bolig
  • Kan ikke ha omsorg for seg selv, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenesteloven
  • Vil være mer selvhjulpen ved å få kommunal bolig
  • En boligtildeling vil forhindre at søker må legges inn på institusjon
  • Er sosialt vanskeligstilt
  • Er i akutt bolignød

Leieforhold:

Det inngås en leieavtale hvor det klart kommer fram både leietakers og utleiers forpliktelser. Ved brudd på inngått leieavtale, gir dette grunnlag for oppsigelse av leieforholdet.

Saksgang

Søknad om kommunal bolig skal skje på eget søknadsskjema (link). Utfylt søknadsskjema sendes Smøla kommune, aktivitet og boveiledning, Hopen, 6570 Smøla. Tildeling av bolig skjer i Vedtaksråd for aktivitet og boveiledning. Det kan være aktuelt å innhente opplysninger fra andre instanser.

Svar på søknad skal foreligge senest innen en måned etter innlevering av søknad, jf. Forvaltningsloven § 11a, tredje ledd.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7

Kontaktinformasjon

Camilla M. Betten
Prosjektleder omsorgsboliger
E-post
Mobil 482 57 701