Smøla pensjonærheim

Smøla Pensjonærheim består av 17 kommunale leiligheter for personer med behov for hjelp og tilrettelegging i hverdagen, men som samtidig kan mestre egenomsorg uten kontinuerlig tilsyn. Boligen er delvis bemannet (dagtid). Øvrig tilsyn og hjelp betjenes av hjemmesykepleien/hjemmetjenesten som for andre hjemmeboende.

Pensjonærheimen fungerer som en omsorgsbolig, og vil i løpet av 2025 bli erstattet med nye omsorgsboliger i samme området.

Målgruppe:

  • Personer som trenger bolig pga alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.

Hvordan søker du?

Gå til søknadssiden

 

Tildeling av tjenesten

Inntaksrådet tildeler boliger.


Pris

Lover og retningslinjer:

Fordeling av trygdeleilighet i Smøla kommune skjer på bakgrunn av sosiale og medisinske kriterier og tilbudet ansees som et knapphetsgode; det fattes derfor enkeltvedtak og dermed får Lov av 10.02.1967, nr 54 om behandlingsmåten i forvaltningssaker anvendelse.

Leie av trygdebolig er ikke en lovpålagt tjeneste. Å bo i trygdebolig er juridisk å betrakte som å bo i eget hjem. Leieforholdet reguleres av Lov av 26.03.1999, nr 17 om husleieavtaler, med begrensninger angitt i §11("boliger for personer med spesielle boligbehov").

 

Klageadgang

Tildelingen av tjenesten kan etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §§ 28 - 36 påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. I den skriftlige klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket med begrunnelse; saksbehandler kan være behjelpelig i utformingen av klagen.

Fristen for å klage er tre (3) uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Fylkesmannen. Klageinstansen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter.