Smøla pensjonærheim

Pensjonærheimen ligger på Straumen og har 17 leiligheter.

Målgruppe:

  • Personer som trenger bolig pga alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.

Hvordan søker du?

Gå til søknadssiden

 

Tildeling av tjenesten

Inntaksrådet tildeler boliger.


Pris

Lover og retningslinjer:

Fordeling av trygdeleilighet i Smøla kommune skjer på bakgrunn av sosiale og medisinske kriterier og tilbudet ansees som et knapphetsgode; det fattes derfor enkeltvedtak og dermed får Lov av 10.02.1967, nr 54 om behandlingsmåten i forvaltningssaker anvendelse.

Leie av trygdebolig er ikke en lovpålagt tjeneste. Å bo i trygdebolig er juridisk å betrakte som å bo i eget hjem. Leieforholdet reguleres av Lov av 26.03.1999, nr 17 om husleieavtaler, med begrensninger angitt i §11("boliger for personer med spesielle boligbehov").

 

Klageadgang

Tildelingen av tjenesten kan etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §§ 28 - 36 påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. I den skriftlige klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket med begrunnelse; saksbehandler kan være behjelpelig i utformingen av klagen.

Fristen for å klage er tre (3) uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Fylkesmannen. Klageinstansen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter.

Kontaktinformasjon

Smøla pensjonærheim
Telefon 71 54 47 02
Gunvor Astrid Folde
Avdelingsleder hjemmetjenesten Kreftkoordinator
E-post
Telefon 902 16 789
Inger-Lise Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 902 36 727

Adresse

Pb 34
6571 Smøla