Trygghetsalarm

Brukeren bærer trygghetsalarmen på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til responssenteret, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Målgruppe

Eldre,funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Slik søker du:

Fyll ut  søknadsskjema  (PDF, 43 kB)på trygghetsalarm som sendes Smøla sykehjem/hjemmetjeneste. 6570 Smøla.
Eller du kan ta kontakt for å få hjelp til å fylle ut skjemaet.

Tildeling av tjenesten:
Tildelingen av trygghetsalarm skjer etter individuell og faglig vurdering. Søknaden blir vurdert av avdelingssykepleier i hjemmetjenesten og det blir skrevet enkeltvedtak ved tildeling av trygghetsalarm. Det er hjemmetjenesten som leier ut trygghetsalarmene.

Pris:
Se gebyrregulativet

Lover og retningslinjer:
Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.


Klagebehandling:
I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes vil saken bli oversendt til fylkesmannen for klagebehandling.

Kontaktinformasjon

Britt Strandheim
Assisterende avdelingssykepleier
E-post
Telefon 71 54 47 02

Åpningstider

Kl. 08.00 - 15.15

 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla