Trygghetsalarm

Brukeren bærer trygghetsalarmen på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til responssenteret, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Målgruppe

Eldre,funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

 

Slik søker du

Gå til søknadsskjema


Tildeling av tjenesten

Tildelingen av trygghetsalarm skjer etter individuell og faglig vurdering. Søknaden blir vurdert av avdelingssykepleier i hjemmetjenesten og det blir skrevet enkeltvedtak ved tildeling av trygghetsalarm. Det er hjemmetjenesten som leier ut trygghetsalarmene.

 

Pris

Se gebyrregulativet


Lover og retningslinjer

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer.


Klagebehandling

I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes vil saken bli oversendt til fylkesmannen for klagebehandling.