Skipsfunn på Edøya, Smøla

Et sjeldent arkeologisk funn av en skipsgrav fra før vikingtiden er funnet på Edøya. Norsk Institutt for kulturminneforskning NIKU, har gjennom georadarundersøkelser avdekket skipet som er mer enn 1000 år gammelt. Funnet er gjort i forbindelse med formidlingsprosjekt knyttet til kulturminner og historie som Smøla har jobbet med i flere år og som Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort til satsingsområde for hele fylket.

 

 

Edøyskipet er på solid historisk grunn. I området finner vi kulturminnene Edøy gamle kirke, Kulisteinen og Edøystjerna som ruver i en tusenårig historie. Kulisteinen med sine runeinskripsjoner, er det tidligste vitnesbyrd om navnet Norge og gir oss en datering for innføring av kristendommen i landet, hugget i stein. Kulisteinen er «Norges dåpsattest».

Undersøkelsene som NIKU har gjort, antyder at skipet totalt kan ha vært 17-18 meter langt. Det ligger rett under dyrkingsjord i et område som har vært en gravhaug, og det er kjølen på 13 meter som nå er funnet i de analysene som er gjort. Det er antatt at skipet er fra yngre jernalder merovinger- eller vikingtid. 

Funnet er betydelig, og ordfører på Smøla Svein Roksvåg mener dette nok engang bekrefter at Edøy og Kuli har vært sentrale steder i tusener av år. Et så tydelig gravminne av et skip og konturer av langhus i jorda, forteller om stedets status og viktige plassering med skipstrafikken langs kysten og innseilingen til Trondhjem. Her stod det kamper mellom kristningen av landet og hedensk tro. Slaget på Solskjel er en av disse spennende historiene.

Grunneier Per Halse uttrykker også stor glede over funnet, men han er ikke overrasket. Hele livet har han hatt interesse for historie. Helt siden før han kom til Edøy på 70-tallet har han oppfattet klart at stedet har hatt en betydningsfull plass i historien. Han har funnet tydelige kilder som understreker dette. Han viser også til dokumenter fra begynnelsen av 1300-tallet som forteller om storhetstid som nok kan skrus tilbake til før vikingtiden. Funnet av dette kulturminnet er et mektig bevis, sier Halse. 

Smøla kommune tok sats da det ble oppfattet hvilken ny teknologi som ville bli tilgjengelig og som kunne benyttes til å formidle historie og kulturminner som er lite tilgjengelig. Arbeidet med første lokale prosjekt "Fortid i framtida" ble påbegynt allerede i 2016. Målet ble å formidle kystfortellingen og knytte den til arbeidet med Kystpilegrimsleia. 

NIKU var første gang på Smøla i forbindelse med formidlingsprosjektet i 2018. De tar i bruk de nyeste teknologier innen digital arkeologi og formidling. Dette har gitt det teknologiske formidlingsprosjektet innhold og konkrete resultat. Geoscanningen som avdekket Edøyskipet, ble gjort av NIKU i september 2019 og arbeid med framtidsrettet formidling på Edøya, er nå også en del av Møre og Romsdal fylkeskommune sin satsing «Ein bit av historia».  

Smøla kommune har også lenge jobbet med Kystpilegrimsleia, og Edøya er valgt som Regionalt kystpilegrimssenter for Møre og Romsdal og Trøndelag. Edøyskipet vil være av stor betydning for historiefortellingen og oppbygging av det regionale kystpilegrimssenteret.  

Arbeidet vil fortsette. Forhåpentlig vis vil det bli foretatt nye undersøkelser av området som kan gi oss flere gaver/skatter fra fortiden som bringes inn i fremtiden. 

Maktsenteret ved Mørekysten - NIKU

Hva skjer med Edøyskipet?