Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Radonnivå

Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m3 i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3. Ved å gjøre radontiltak vil nivået kunne reduseres vesentlig.

 

Kommunens plikter

I arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og i kommuneplaner og reguleringsplaner er radon ett av hensynene kommunen må ta. Å ta hensyn til radon vil si å vurdere om et planområde er radonutsatt og om nødvendig knytte krav til, eller sette begrensninger for, bruken av området.

Kommunen har også andre viktige oppgaver når det gjelder radon, blant annet i forbindelse med miljørettet helsevern i skoler og barnehager, krav til radon og forebyggende radontiltak i byggeregelverket og det å ha oversikt over helseinnvirkende faktorer i kommunen. Strålevernforskriften, som DSA forvalter, stiller også krav til radon i skoler, barnehager og utleieboliger.