Bærekraftige bygg

Passivhus

Passivhus er hus med en spesiell konstruksjon som gir et vesentlig lavere energibehov enn dagens standard. Konseptet er utviklet i Tyskland, der det også er utarbeidet kriterier for sertifisering av passivhus og passivhusutbyggere. Passivhus er godt isolert og har få luftlekkasjer. Dette bidrar til å redusere energibehovet betydelig sammenlignet med tradisjonelle bygninger. Passivhus krever også godt og nøyaktig håndverk. I Norge kan solenergien i lange perioder i året bidra til å varme opp huset.

 

Nullutslippsbygg

Nullutslippsbygg, også kjent som nullenergibygg eller nullhus, er bygg med et årlig netto energibehov eller utslipp lik null. Selv om bruken av energi ikke nødvendigvis kan være null, må et nullutslippsbygg kompensere gjennom lokal generering av energi, for eksempel fra solceller. Nullutslippsbygg er definert som bygg med null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending. For at bygget skal bli et netto nullutslippsbygg, må det produseres fornybar energi på bygget som skal "betale tilbake CO2 gjeld og forbruk".

 

Plusshus

Plusshus er bygninger eller boliger som er konstruert, designet og innrettet for å få det totale energiregnskapet til å gå i pluss. Dette betyr at et plusshus skaper mer energi gjennom sin levetid enn det som ble brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og eventuell riving av bygget. Plusshus kan bidra til bredere implementering av fornybar oppvarming og energigjenvinningssystemer, som solfangere, luft/bergvarme, og biomasse. Plusshus er det optimale målet når det kommer til bygninger som er bygget for å senke utslippet av klimagasser.


 

Sirkulærøkonomi i bygg og anlegg

Sirkulærøkonomi i bygg og anlegg handler om ombruk, gjenbruk og gjenvinning av materialer for å redusere både avfall og klimagassutslipp. Dette er en motsetning til en lineær økonomi, som er basert på å ta ut ressurser, bruke dem og deretter kaste dem. De sirkulærøkonomiske prinsippene har som mål å eliminere avfall som begrep, og lukke materialsløyfene slik at ressurser holder seg i økonomien over flere livssykluser. Dette kan oppnås gjennom smartere ressursutnyttelse, som kan redusere forbruk og utslipp. Bygg, anlegg og eiendom er blant de viktigste sektorene for implementering av sirkulærøkonomi. I Norge blir det lagt merke til initiativer som tar sikte på å fremme sirkulærøkonomi innen bygg- og anleggsbransjen.

Her er noen kilder for mer informasjon:


 

Utslippsfrie byggeplasser

En utslippsfri byggeplass er en byggeplass som ikke bidrar til direkte eller indirekte klimagassutslipp. Utslipp kan komme fra energibruk under byggeprosessen, bruk og drift av anleggsmaskiner, transport av byggevarer og anleggsmaskiner. Dette krever fremtidsrettede og klimavennlige løsninger. På en utslippsfri byggeplass skal det kun benyttes energikilder som ikke medfører utslipp av hverken CO₂-ekvivalenter (CO₂e) eller Nitrogenholdige gasser (NOx). Tett dialog med entreprenør tidlig i prosessen, og tydelige krav i anbud og kontrakter er nøkkelen til utslippsfrie og fossilfrie byggeplasser. I tillegg bør det legges til rette for bruk av fossilfrie og utslippsfrie alternativer på byggeplasser.

Her er noen kilder for mer informasjon: