Dispensasjon

Dispensasjon i forhold til plan- og bygningsloven refererer til tillatelse til å fravike bestemmelser eller planer gitt i eller i medhold av loven til gunst for søkeren. En dispensasjon i en byggesak er et unntak fra planen i ett enkelt tilfelle, men planen som sådan blir uendret.

Mer informasjon om dispensasjon:

  1. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) - Kapittel 19. Dispensasjon - Lovdata
  2. Dispensasjonsveileder plan– og bygningsloven kapittel 19 - Statsforvalteren (PDF)
  3. Kapittel 19 Dispensasjon - Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven (2020) - regjeringen.no
  4. Dispensasjoner fra arealplaner etter plan- og bygningsloven - regjeringen.no
  5. Søknad om dispensasjon – unntak for spesielle tilfeller - byggesøknad